سامانه ایران صنعت مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی http://iranesanati.mihanblog.com 2017-02-26T15:52:14+01:00 text/html 2017-02-26T08:49:39+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات صنف ها و تعاونی های ایران http://iranesanati.mihanblog.com/post/1333 <div align="justify"><font size="1">بد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود. ‌تبصره - مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی‌ربط تا پایان‌مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام‌می‌کند. ‌ماده ۳۵ - مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای‌مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است. ‌ماده ۳۶ - ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، ‌طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید. ‌ماده ۳۷ - وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است: ‌الف - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف. ب - تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آن‌ها. ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت. ‌د - نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن. ‌هـ - تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، ‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید. ‌و - اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت. ‌ز - نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات. ‌تبصره - چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند. ح - رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها. ط - انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها. ی - پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت. ک - تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، ‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی. ل - جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیاز‌ها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری. م - تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت. ن - همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون. س - تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها. ع - درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد. ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات. ص - تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب. ‌تبصره - کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود. ق - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ‌ر - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ‌تبصره ۱ - اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد. ‌تبصره ۲ - مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد. ‌تبصره ۳ - مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند. ‌ماده ۳۸ - در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد‌‌ همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت. ‌ماده ۳۹ - وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است: ‌الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. ‌تبصره - کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت‌رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد. ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع. ‌ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند. ‌فصل پنجم - شورای اصناف کشور ‌ماده ۴۱ - به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد. ‌ماده ۴۲ - شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان بهترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند: ‌الف - استانهایی که جمعیت آن‌ها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر. ب - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر. ج - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، ‌تعداد شش نفر. ‌د - استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر. ‌هـ - استان تهران، دوازده نفر. ‌تبصره ۱ - نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی - خدمات فنی‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی - خدماتی خواهند بود. ‌تبصره ۲ - اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت. ‌ماده ۴۳ - هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف تولیدی - خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی - خدماتی هستند و با رأی‌مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد. ‌تبصره ۱ - مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آن‌ها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد. ‌تبصره ۲ - نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌ماده ۴۴ - پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود. ‌ماده ۴۵ - وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌ماده ۴۶ - شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌ماده ۴۷ - منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی‌از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی‌مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌فصل ششم - کمیسیون نظارت ‌ماده ۴۸ - کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استان‌ها و در سایر شهرستانهای‌هر استان با ت </font></div> text/html 2017-02-26T08:48:27+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin بانک اطلاعات صنف ها و تعاونی های کشور http://iranesanati.mihanblog.com/post/1332 <div align="justify"><font size="1"> احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد. ‌ماده ۲۸ - واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد: ‌الف - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است. ب - تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود. ‌تبصره - تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است. ‌د - عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است. ‌تبصره - تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است. ‌هـ - عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون. ‌تبصره ۱ - تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید. ‌تبصره ۲ - هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، ‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند. ‌تبصره ۳ - جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است. ‌ماده ۲۹ - اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد. ‌ماده ۳۰ - وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: ‌الف - ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی. ب - اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد. ‌تبصره - مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند. ج - ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی. ‌د - صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط. ‌هـ - ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد. ‌و - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب. ‌ز - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب. ح - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی. ط - تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. ‌تبصره ۱ - اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند. ‌تبصره ۲ - آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌تبصره ۳ - درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند. ی - وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت. ک - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد. ل - ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت. م - سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است. ‌تبصره - در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ‌ادارات دولتی، شهرداری‌ها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند. ‌ماده ۳۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: ‌الف - حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب - وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف. ج - کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. ‌د - کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمانهای وابسته به دولت. ‌تبصره ۱ - میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. ‌تبصره ۲ - اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند. ‌فصل چهارم - مجمع امور صنفی ‌ماده ۳۲ - مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد: ‌الف - مجمع امور صنفی صنوف تولیدی - خدمات فنی. ب - مجمع امور صنفی صنوف توزیعی - خدماتی. ج - مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی-‌خدماتی. ‌تبصره ۱ - مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. ‌تبصره ۲ - حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت‌می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی‌اتخاذ تصمیم کند. ‌تبصره ۳ - درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل‌می‌گردد. ‌تبصره ۴ - درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائی‌ها، ‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید‌منتقل می‌گردد. ‌ماده ۳۳ - تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح‌زیر است: ‌الف - یک نفر رئیس. ب - دو نف </font></div> text/html 2017-02-25T16:20:30+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin مجموعه واحدهای تولیدکننده گرانول چوب پلاستیک فشرده W.P.C http://iranesanati.mihanblog.com/post/1331 <p align="justify"><font size="1">دلهای قدیمی که از نوع پلاستیک تولید ساخته میشد ، این مدل از جنس الیاف ابریشم به صورت تار های عمودی ساخته شده است و استحکام و سفتی بالایی دارد ، و از طرفی مشکل پاره شدن ل... نمایندگی فروش انواع تخت بادی دو نفره برزنتی مشاوره وتامین ماشین آلات تولیدو بسته بندی صنعت علیرضا جلالی تلفن: ۰ مشاوره و راه اندازی کارخانجات تولیدی و ارائه خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری 2. مشاوره در خصوص خرید یا فروش ماشین آلات تولید ، چاپ و بسته بندی صنعت پلاستیک ( دستگاه تولید فیلم دمشی تک لایه ، دو لایه ، سه لایه و ... ،دستگاه های دوخت و برش ، دستگاه های دوخت و پرفراژ ، دستگاه های چاپ هلیو و فلکسو 2 ... مشاوره وتامین ماشین آلات تولیدو بسته بندی صنعت ماشین الات بازیافت پلاستیک محمد حکانی تلفن: ۰۲رکت صنعتی ماشین پلاست،طراح وسازنده ماشین الات بازیافت پلاستیک ولاستیک در ایران میباشد،این شرکت به صورت کاملا حرفه ای در زمینه ساخت خطوط بازیافت پلاستیک های فرسوده وغیر قابل استفاده در محیط زیست وهمچنین ساخت دستگاه های تولید نایلون ونایلکس و گرانول سازوماشین الات مربوط به صنایع پلاستیک فعالیت میکند... ماشین الات بازیافت پلاستیک قالب سازی پلاستیک و تولید قطعات پلاستیک CNC آبتین تلفن: ساخت قالب و تولید انواع قطعات صنعتی پلاستیک ، فرزکاری ، تراشکاری و ساخت قطعات پلاستیکی و فلزی مجهز به سایت طراحی قالب های صنعتی ، تولید قطعات پلاستیکی از 1 گرم تا 2000 گرم ، ساخت قالب های بادPET و قالب های پریفرم ، تزریق پلاستیک ، ساخت قالب با دستگاه CNC ، تولید قطعه با دستگاه CNC قالب سازی پلاستیک و تولید قطعات پلاستیک CNC ساخت قالب تزریق پلاستیک در چین قالبسازی ولی عصر تلفن: ۰... قالب ساز و قالب سازى قالب بطری پت پریفورم ساخت قالب تزریق پلاستیک ، ساخت قالب بادى بطری پت , قالب تزریق , قالب دایکاست قالب پلاستیک ، قالب تزریق پلاستیک پریفورم ، قالب انواع اسباب بازی ، قالب فرم ، قالب پایه ، قالب صندلی بچه ، قالب وان حمام بچه ، قالب توالت بچه ، قالب دستگیره ، قالب گیره ، قالب ج... ساخت قالب تزریق پلاستیک در چین بازیافت پلاستیک petropolymer تلفنعرفی: مجموعه پترو پلیمر با در اختیار داشتن کادر متخصص و مجرب با بیش از 26 سال سابقه در صنعت بازیافت انواع مواد پلاستیک، خدمات متنوعی را در این صنعت ارایه می دهد. • خدمات پترو پلیمر: 1. تولیدکننده مواد اولیه پلاستیک بصورت پرک، کندر و گرانول های پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) در گریدها، اند... بازیافت پلاستیک واردات و فروش دستگاه تزریق پلاستیک ( TPM ) طلوع پلاستیک از وزن 2400-70 تن با نام TPM ( نمایندگی ماشین سازی نینگبوهایونگ مینگدا پلاستیک ) • فروش دستگاه سبد پلاستیکی و دستگا... واردات و فروش دستگاه تزریق پلاستیک ( TPM ) واردات انواع ماشین آلات و خطوط تولید از کره جنوبی کیانی مقدم تلفن: واردات و فروش انواع ماشین آلات صنعتی .کشاورزی .راهسازی خط تولید نان صنعتی ،خط تولید ساندویج پنل ،خط تولید فوم پلی اتیلن ،خط تولید ظروف یکبار مصرف ،خط تولید لوله پلی اتیلن ،خط تولید فوم کراس لینک ،خط تولید الکترود جوش ،خط تولید فوم xps ، خط تولید پلاستیک حبابدار و دستگاه های بازیافت زباله و لاستیک... واردات انواع ماشین آلات و خطوط تولید از کره جنوبی واردات انواع خطوط تولید از کشور کــــره آرین کیانی تلفن:&nbsp; واردات و فروش انواع ماشین آلات صنعتی .کشاورزی .راهسازی خط تولید نان صنعتی ،خط تولید ساندویج پنل ،خط تولید فوم پلی اتیلن ،خط تولید ظروف یکبار مصرف ،خط تولید لوله پلی اتیلن ،خط تولید فوم کراس لینک ،خط تولید الکترود جوش ،خط تولید فوم xps ، خط تولید پلاستیک حبابدار و دستگاه های بازیافت زباله و لاستیک... واردات انواع خطوط تولید از کشور کــــره فروش دستگاههای تزریق پلاستیک و باد کن پت باقری تلفن: تلفکس ... انواع دستگاههای اروپایی وچینی و ایرانی در جهت تولید بطری پت وتزریق پلاستیک .تعمیر وراه اندازی . خدمات .دستگاه اروپایی بادکن با ظرفیت 20/000 درساعت موجود مباشد. فروش دستگاههای تزریق پلاستیک و باد کن پت المنت وکیوم علیرضا تلفن: سانتیگراد تحمل دارند و به دو نوع ساده و ترموکوپل دار و با برند اشنایدر آلمان و السرام ایران موجود است . مورد استفاده در صنایع بسته بندی - صنایع پلاستیک - تولید سرامیک و کاشی و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد . لطفا جهت اطلاعات بیشتر در رابط با المنت وکیوم السرام و قیمت آن با ما تماس ... المنت وکیوم ترموستات ساموان SAMWON محمد حسن شاهی تلفن: ۰۲۱-۳هت صنایع جوجه کشی ، تولید قارچ ، پلاستیک ، بسته بندی ، شیمیائی و آزمایشگاهی . فروش انواع رطوبت سنج ساموان اورجینال جهت صنایع تولید سونا و استخر، سردخانه های صنعتی ، تاسیسات آبرسانی. تعمیرات وخدمات انواع ترموستات ، رطوبت... ترموستات ساموان SAMWON خدمات آبکاری پلاستیک ( abs ، باکالیت ).. گروه صنعتی مشکات با سالها تجربه آماده ارائه کلیه خدمات در زمینه طراحی وساخت قالب های صنعتی با بالاترین کیفیت و همچنین آبکاری نیکل،کرم (براق ، صدفی (مات ) و بژ )ورنگ وچاپ قطعات باکالیت و پلاستیک به تولید کنندگان و صنعت کاران محترم می باشد . توضیح : این نوع آبکاری مناسب برای قطعات پلاستیکی تزئینی... خدمات آبکاری پلاستیک ( abs ، باکالیت ) خط تولید چوب پلاستیک (پروفیل WPC) گروه صنعتی تکسان تلفن: خط تولید چوب پلاستیک (پروفیل WPC) خط تمانم اتوماتیک تولید پروفیل چوب پلاستیک (چوب پلاست) ظرفیت های موج<br></font></p> text/html 2017-02-25T16:17:02+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin دایرکتوری واحدهای تولیدکننده گرانول چوب پلاستیک فشرده ایران http://iranesanati.mihanblog.com/post/1330 <p align="justify"><font size="1">0گچی)دیوارپوش و سقف کاذب هـومــن پلاستیک گروه صنعتی هومن پلاستیک تلفن: گروه صنعتی هـومــن پلاستیک-تولید کننده دیوارپوشpvc سقف کاذبpvc تولیدات گروه صنعتی هـومــن پلاستیک‌: www.hoomanplastic.com ابداع کننده کیپ پانل در خاورمیانه ===)) کیپ پانل چیست؟ مزایای کیپ پانل 47٪ محکمتر نسبت به پانل های شرکت های مشابه به علت داشتن 29 شبکه داخل پانل و چفت شدن بدون... (تایل60*060گچی)دیوارپوش و سقف کاذب هـومــن پلاستیک فروش کارخانه تولید پلاستیک در یزد عباسی تلفن: فروش کارخانه تولید پلاستیک در یزد با پروانه بهره برداری و ماشین آلات و تجهیزات کامل آماده بکار با وام بانکی قابل واگذاری مناسب جهت تولیدکننده واقعی تلفن در صورت خاموش بودن smsبدهید تا با شما تماس گرفته شود فروش کارخانه تولید پلاستیک در یزد پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید اکرمی تلفن: پروپیلن و پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید در تولید چوب پلاستیک ، آلیاژ نایلون با ppو pe ، کیسه گونی ، فیلم های چند لایه ، و پلاستیک های حاوی فیلر همچون کربنات کلسیم و تالک و ذرات نانو به کار می رود.یکی دیگر از کاربردهای این ماده در تولید پلیمرهای تقویت شده برای افزایش استحکام ضربه و کششی می ب... پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید استون گلیسرین دی ام اف MPG MEG DMF محمد حسین غضنفری تلفن: ... ...رای بویی شبیه به بوی میوه میباشد . این ماده بصورت مایع روان ، سمی و بی رنگ میباشد و به عنوان حلال و پاک کننده استفاده میشود . در تولید الیاف مصنوعی ، پلاستیک ، دارو ، تولید رنگ های ایندیگو و همچنین ترکیبات شیمیایی بکار میرود . از گلیسیرین برای تهیه انواع لوسیون در کرم های صورت و همچنین لوازم ... استون گلیسرین دی ام اف MPG MEG DMF پخش بطری پلاستیک پلی اتیلن علی افشار تولید بطری پلاستیک پلی اتیلن تولید کننده پلاستیک ( پلی اتیلن ) سفارشات عمده بطری پلاستیک پلی اتیلن از 1 گرم الی 400گرم علی افشار پاکدشت ،خاتون آباد پخش بطری پلاستیک پلی اتیلن سازنده قالب های تزریق پلاستیک و تولید قطعات پلاستی دپارتمان فنی شرکت فنی و مهندسی آلفا تلفن:&nbsp; دپارتمان فنی شرکت فنی و مهندسی آلفا ارائه دهنده خدمات در زمینه طراحی و ساخت انواع قالب های تزریق پلاستیک و تزریق بادی و ارائه دهنده خدمات در زمینه ساخت و تولید قطعات تزریق پلاستیک و تزریق بادی و سازنده انواع قالب های سبد میوه پلاستیکی 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 18 ، 20 ، 30 کیلو و انواع قالب سر سبد ... سازنده قالب های تزریق پلاستیک و تولید قطعات پلاستی دیوارپوش پی وی سی برای عراق-سقف کاذب برای عراق تولیددیوارپوش و سقف کاذب pvc هومن پلاستیک تلفن:&nbsp; تولیدکننده دیوارپوشPVC تولید کننده سقف کاذبPVC گروه صنعتی هـومـن پلاستیک تولیدکننده دیوارپوش پی وی سی-تولیدکننده سقف کاذب پی وی سی تولیدات گروه صنعتی هـومــن پلاستیک‌ :&nbsp; ابداع کننده کیپ پانل در خاورمیانه کیپ پانل چیست؟ مزایای کیپ پانل 47٪ محکمتر نسبت به پانل... دیوارپوش پی وی سی برای عراق-سقف کاذب برای عراق اعطای نمایندگی ویژه شرکت سنی پلاستیک در سراسرایران مدیر فروش : بابک مسرور تلفن: شرکت سنی پلاستیک تولید کننده بیش از 400 قلم محصول با بالا ترین کیفیت و پایین ترین قیمت در زمینه لوازم بهداشتی ساختمانی با بیش از 33 سال سابقه تولید و اولین دارنده استاندارد ملی ایران و نشان ایزو Iso 9001 : 2008 در نظر دارد درجهت گسترش بازارهای جدید خود در سراسر ایران به افراد حقیقی و حقوقی ( و انبو... اعطای نمایندگی ویژه شرکت سنی پلاستیک در سراسرایران سوکت ,کانکتور,قالبسازی,تزریق پلاستیک,مونتاژدسته سیم بهکار قالب ایران تلفن: ساخت قالب وتولید سوکت وکانکتور ساخت انواع قالب تزریق پلاستیک وبادی ولاستیک تزریق پلاستیک تولید انواع قطعات پلاستیکی مونتاژدسته سیم وسایر مجموعه ها سوکت ,کانکتور,قالبسازی,تزریق پلاستیک,مونتاژدسته سیم خرید و فروش دستگاه تزریق ، تولید سبد میوه کاظم انسان تلفن: خرید و فروش دستگاه تزریق پلاستیک کوچک و بزرگ تولید سبد میوه ، درب سبد و تولید صنعتی و خانگی و بطری پت با ساخت قالب و لوازم جانبی آسیاب ،چیلر ، گازگیر و با آموزش و مشاوره خرید و فروش دستگاه تزریق ، تولید سبد میوه شرکت رویال پلاستیک آذر - تولید کننده ورقهای ABS جعفر میر شکاری تلفن: ۰۴۱۱-شرکت رویال پلاستیک آذر بزرگترین تولید کننده انواع ورق های سه لایه پلیمری و ترموفرمینگ از قبیل ,... مورد مصرف در صنایع لوازم خانگی، خودرویی، ساختمانی، بهداشتی، پزشکی و غذایی در جهت تامین نیازهای کارخانجات، شرکت های تولیدی و مصرف کنندگان آماده همکاری می باشد. شرکت رویال پلاستیک آذر - تولید کننده ورقهای ABS شرکت تولیدی هومن پلاستیک(تولید کننده پانل های pvc) هومن پلاستیک تلفن: هومن پلاستیک: گروه تولیدی بازرگانی هومن پلاستیک تولید کننده پانل های دیواری و سقفی روکشدار(لمینت)و چاپی و سفید یووی (براق)و سفید ساده(مات) به همراه تمامی ابزار آلات به صورت سفید و روکشدار,دارای پک کامل تولید به صورت pvc با نازلترین قیمت و کیفیت عالی در شهرها و استانهای داخل ایران نمایندگی فعال می پ... شرکت تولیدی هومن پلاستیک(تولید کننده پانل های pvc) نمایندگی فروش انواع تخت بادی دو نفره برزنتی شرکت تهران اینتکس تلفن: ...حتی بیشتر، ضد تعریق ، به همراه برچسب تعمیرات، کف برزنتی مقاوم در برابر نفوذ اشیاء تیز ، ساختار داخلی این تخت خواب بادی بر خلاف مدلهای قدیمی که از نوع پلاستیک تولید ساخته میشد ، این مدل از جنس الیاف ابریشم به صورت تار های عمودی ساخته شده است و استحکام و سفتی بالایی دارد ، و از طرفی مشکل پاره شدن ل... نمایندگی فروش انواع تخت بادی دو نفره برزنتی مشاوره وتامین ماشین آلات تولیدو بسته بندی صنعت علیرضا جلالی تلفن: 1. مشاوره و راه اندازی کارخانجات تولیدی و ارائه خدمات پشتیبانی تعمیر و نگهداری 2. مشاوره در خصوص خرید یا فروش ماشین آلات تولید ، چاپ و بسته بندی صنعت پلاستیک ( دستگاه تولید فیلم دمشی تک لایه ، دو لایه ، سه لایه و ... ،دستگاه های دوخت و برش ، دستگاه های دوخت و پرفراژ ، دستگاه های چاپ هلیو و فلکسو 2 ... مشاوره وتامین ماشین آلات تولیدو بسته بندی صنعت ماشین الات بازیافت پلاستیک محم<br></font></p> text/html 2017-02-22T08:26:24+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin فهرست واحدهای تولیدکننده انواع پالت چوبی http://iranesanati.mihanblog.com/post/1329 <p align="justify"><font size="1">زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : سایركاغذهای قالبگیری شده ازكاغذ ومقواوخمیركاغذ شانه تخم مرغ ومیوه جات مقوایی شانه تخم مرغ شانه میوه جات مقوایی سایركالاهای قالبگیری شده ازكاغذ,مقوا قرقره مقوایی دوك مقوایی لوله مقوایی (كور) ماسوره مقوایی كلاهك مقوایی واشركاغذی ومقوائی شبكه لانه زنبوری این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده سایركاغذهای قالبگیری شده ازكاغذ و مقوا و خمیركاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا صفحه بعد&gt; سفارش طرح | تماس با ایطرح | اخبار و تازه‌ها Etarh همه حقوق برای ایطرح و شرکت پارس رابین خاوران محفوظ است © 1387 صفحه اصلی | ارسال آگهی رایگان | آگهی های جدید | ثبت نام | نیازمندیا - درج آگهی كامپیوتر آموزش املاک اتومبیل لوازم خدمات كسب و كار صنعت ارتباطات ورود کاربران تازه واردید؟ ثبت نام كنید پرداخت با کارتهای عضو شتاب آگهی های جدید مولتی متر هوشمند کیوریتسو ژاپن 1052 دستگاه تستر مقاومت عایق با ولتاژ بالا 3125A فروش دستگاه میگر دیجیتال ژاپنی مدل SK-3502 مک بوک 13 اینچ اپل با صفحه نمایش رتینا جردن 170 متر 1ساله 132 متر پارک وی نوساز آپارتمان ویلایی در نور فروش پژو200فرانسه76 فروش پژو200فرانسه76 طراحی و ساخت فروش دستگاه CNC400*200*30 طراحی و چاپ کاتالوگ دستگاه رول فرمینگ کرکره دستگاه رول فرمینگ پروفیل سقف کاذبF47 وU36 خط تولید رول فرمینگ خاص پیمانکاری ساختمانی وتاسیسات آبیاری و استخر پارسایان فروش مواد متالو گرافی ساعت دیواری یاس سقف کاذب - کیش مند تور کیش و دیدنی های هیجان انگیز جزیره!!! ساخت دستگاه مخصوص برش زغال لیمو وفشرده قالبی خریدوفروش انواع چوب بلوط سیب اوکالیپتوس لیمو مرکبات جنوب و شمال ساک دستی - آرناپک ساخت کوره صنعتی چهارجداره دومنظوره مخصوص تولیدزغال لیمو وکبابی فروش جو دامی وارداتی مرغوب روسیه کلمات کلیدی اصفهان تلویزیون lcd دست دوم - قیمت دست دوم مانیتور داخل خودرو - فروش مانیتور دست دوم در اصفهان - مانیتور دست دوم lcd - فروش مانیتور دست دوم - مانیتور فلت دست دوم - مانیتور دست دوم ماشین - قیمت مانیتور LCD دست دوم - قیمت مانیتور دست دوم lcd - مراکز فروش GPS - ایران فرستنده - اخذ نمایندگی محصولات - نمایندگی محصولات - mp4 مارشال - gps قیمت - خرید مکان یاب - فروش LCD - نقشه های شهرهای ایران - "fm transmitter" - gps - GPS Bluetooth - mp4 - رهیاب - marshal - gps رهیاب - رهیاب مارشال - راه یاب - فیلم کوتاه - tv - کامپیوتر - combo tv box - مانیتور l - پذیرش نماینده - combo - گردشگری شیراز - تبریز تک - فروشگاه شیراز فیلم - اصفهان mp3 - GPS اصفهان - فروش کرج - مشخصات mp4 - خرید gps - کرج - فروش تبریز - نقشه تهران gps - مشخصات نقشه - bluetooth gps - فرستنده صدای - تیونر - lg - نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق ثبت نام كنید بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع وسایل بسته بندی چوبی کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع وسایل بسته بندی چوبی کشور لینك سایت این آگهی بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع وسایل بسته بندی چوبی کشور شرکت پارس رابین بی نظیرترین مجموعه بانک اطلاعات واحدها و کارخانه های تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی در ایران را تقدیم می نماید: این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : مشخصات واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی مشخصات واحدهای تولیدکننده جعبه چوبی جهت بسته بندی مشخصات واحدهای تولیدکننده صندوق میوه تاشو مشخصات واحدهای تولیدکننده صندوق میوه سنتی مشخصات واحدهای تولیدکننده قوطی چوبی مشخصات واحدهای تولیدکننده جعبه کنتورچوبی مشخصات واحدهای تولیدکننده جعبه ورهل قران مشخصات واحدهای تولیدکننده کندوی عسل مشخصات واحدهای تولیدکننده انواع پالت چوبی مشخصات واحدهای تولیدکننده اسکلت چوبی یخچالهای صنعتی مشخصات واحدهای تولیدکننده قرقره چوبی کابل مشخصات واحدهای تولیدکننده بارابان چوبی چرمسازی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع وسایل بسته بندی چوبی می باشد. جهت سفارش خرید به آدرس www.etarh.com مراجعه و یا بر روی تصویر کلیک نمائید، با استفاده از سیستم خرید پستی تحویل در محل، بسته را تحویل و سپس هزینه آن را پرداخت نمائید. شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر : شرکت پارس رابین – طراحی، مشاوره و اجرای صنعتی و کشاورزی شبکه تخصصی خدمات مشاوره الکترونیک ایطرح آدرس سایت : www.Etarh.com جهت سفارش خرید و تحویل در محل بر روی لینک زیر کلیک نمائید : تلفن : تماس با آگهی دهنده () در مورد: بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع وسایل بسته بندی چوبی کشور نام : ایمیل یا تلفن : پیام : با سلام کلمات کلیدی : قران قوطی عسل پالت آگهی های مرتبط بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع روغن نباتی به انضمام واحدهای بسته بندی روغن کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع پانل وساختمانهای پیش ساخته چوبی وتخته لمبه کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع میز کامپیوتر و صندلی وسایل نقلیه کشور بانک اطلاعات کلیه واحد های تولید کننده انواع ماشین آلات بسته بندی و فعالیتهای مشابه بسته بندی کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع امپول و سرم و ویال کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع شربتها و پودرهای داروئی کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع پماد و کرم و ژل و اسپریهای داروئی کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع داروهای گیاهی کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع محصولات مقوا به صورت رول یا ورق کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع محصولات کاغذ و مقوای عمل امده از کاغذ و مقوای خام کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده نوشت افزار و انواع صافی و محصولات بهداشتی کاغذی کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع مبلمان و میز کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع محصولات نئوپان و فیبر و ام.دی.اف کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع مبلمان از نوع مورد مصرف در دفاتر کار کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع تختخواب، گهواره و تشک کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع مبلمان (2) کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع لاستیکها ی روئی (تایر) کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده مصنوعات نجاری و قفسه بندی و در و پنجره سازی ساختمان کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع کاغذ کشور بانک اطلاعات کلیه واحدهای تولید کننده انواع محصولات پ<br></font></p> text/html 2017-02-22T08:22:35+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin دایرکتوری واحدهای تولیدکننده انواع پالت چوبی کشور http://iranesanati.mihanblog.com/post/1328 <div align="justify"><font size="1">ولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : انواع كاغذ كاغذكرافت كاغذكرافت ازچوب كاغذكرافت ازباگاس كاغذكرافت ازضایعات كشاورزی كاغذكرافت ازضایعات كاغذومقوا ورق متالایزكاغذی كاغذ كرافت وایت تایپ (یك روسفید) كاغذشبه كرافت كاغذشبه كرافت ازچوب كاغذشبه كرافت ازباگاس كاغدشبه كرافت ازضایعات كشاورزی كاغذشبه كرافت ازضایعات كاغذومقوا كاغذ تست لاینروایت تایپ(یك روسفید) كاغذفلوتینگ كاغذفلوتینگ ازچوب كاغذفلوتینگ ازباگاس كاغذفلوتینگ ازضایعات كشاورزی كاغذفلوتینگ ازضایعات كاغذومقوا كاغذفلوتینگ ازضایعات نخل كاغذچاپ وتحریر كاغذچاپ وتحریرازچوب كاغذچاپ وتحریرازباگاس كاغذچاپ وتحریرازضایعات كشاورزی كاغذچاپ وتحریرازضایعات كاغذومقوا كاغذروزنامه كاغذروزنامه ازچوب كاغذروزنامه ازباگاس كاغذروزنامه ازضایعات كشاورزی كاغذروزنامه ازضایعات كاغذومقوا كاغذتیشو كاغذتیشوازچوب كاغذتیشوازباگاس كاغذتیشوازضایعات كشاورزی كاغذتیشوازضایعات كاغذومقوا لایه ایرلید سایرانواع كاغذ كاغذپارشمینه نباتی كاغذغیرقابل نفوذدرمقابل چربی كاغذكالك كاغذ شفاف كاغذ سلوفان كاغذ دست ساز كاغذاسكناس واوراق بهادار مقوابه صورت رول یا ورق این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده انواع كاغذ می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مقوا به صورت رول یا ورق کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : مقوا به صورت رول یا ورق مقوا ازچوب مقوا ازضایعات كشاورزی مقوا ازضایعات كاغذ و مقوا مقواازچسباندن چندلایه كاغذ مقوای دوبلكس كاغذ گلاسه مقوای دوبلكس یك روگلاسه ازضایعات سلولزی فرمیكا مقوای نازك (شمیز) ورق تكسون مقوای مخصوص واشر مقوای مخصوص هسته ترانس مقوا ازضایعات چرم این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده مقوا به صورت رول یا ورق می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای عمل امده از كاغذ و مقوای خام کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : كاغذ و مقوای عمل امده ازكاغذ و مقوای خام كاغذ و مقوای اندودشده كاغذ مومی (WAXED PAPER ) كاغذ و مقوای پوشش داده شده کاغذ باروکش پلاستیكی مقوای چندلایه روكشدار انواع كاغذ بسته بندی كاغذ برای بسته بندی میوه كاغذ كیك كاغذ كادوئی كاغذهای تزئینی انواع گل ملامین برش كاغذومقوا برش انواع كاغذ برش كاغذ تحریر برش مقوا بسته بندی كاغذ ومقوا محصولات فرعی كارخانجات كاغذ سازی پوشال كاغذی كاغذ و مقوای كروگیت شده وظروف ومحفظه های كاغذی ومقوایی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای عمل امده ازكاغذ و مقوای خام می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای كروگیت شده و ظروف كاغذی و مقوائی کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : كاغذ و مقوای كروگیت شده و ظروف كاغذی و مقوائی كاغذ ومقوای كروگیت شده ورق كارتن دولا ورق كارتن سه لا ورق كارتن چندلا ظروف ازكاغذ یامقوای كروگیت نشده ظروف مقوائی لیوان مقوائی گلدان مقوائی ظروف یكبارمصرف پوسیدنی گیاهی ظروف یكبارمصرف كاغذی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ و مقوای كروگیت شده و ظروف كاغذی و مقوائی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده محفظه های كاغذی و مقوائی کشور 1حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : محفظه های كاغذی و مقوائی انواع كارتن تبدیلی كارتن بسته بندی( واحدهای تبدیل ورق به كارتن ) انواع جعبه مقوایی جعبه مقوایی ازمقوای معمولی جعبه مقوایی ازمقوای دوبلكس جعبه مقوایی بسته بندی موادغذائی (تتراپك) ساك وكیف كاغذی یامقوایی ساك كاغذی ساك مقوایی سایرمحفظه های كاغذی ومقوایی كلاسورمقوایی زونكن مقوایی پوشه مقوایی بشكه مقوایی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده محفظه های كاغذی و مقوائی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ كپیه وانتقال دهنده وانواع پاكت و كارت پستال بدون تصویر کشور 1 حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : كاغذ كپیه وانتقال دهنده وانواع پاكت وكارت پستال بدون تصویر انواع كاغذهای كپیه وانتقال دهنده كاغذاستنسیل كاغذ كاربن كاغذ كاربن لس كاغذ حساس (اوزالید) كاغذ فاكس كاغذ لیتوگرافی انواع پاكت پاكت پستی پاكت مراسلاتی پاكت جاروبرقی پاكت خواروبارومیوه پاكت داروئی پاكت رادیولوژی پاكت مخصوص بسته بندی موادغذایی هواپیما پاكت گچ وسیمان پاكت ابمیوه انواع پاكت پاكت دولایه مومی پاكتهای زباله هواپیما لفافهای غذایی دارویی پاكتهای كاغذی نایلونی كارت پستال بدون تصویر این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده كاغذ كپیه وانتقال دهنده وانواع پاكت وكارت پستال بدون تصویر می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده نوشت افزار و انواع صافی و محصولات بهداشتی كاغذی کشور 1 حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس دفتر مرکزی ظرفیت تولید سال بهره برداری شامل گروههای : نوشت افزار و انواع صافی و محصولات بهداشتی كاغذی نوشت افزارهای كاغذی دفترچه تحریر انواع صافی ازخمیركاغذ كاغذ فیلتر محصولات بهداشتی كاغذی كاغذتوالت دستمال كاغذی جیبی دستمال كاغذی جعبه ای سفره كاغذی حوله كاغذی ملحفه كاغذی دستمال سفره پوشك كامل بچه(پمپرز) پوشك معمولی بچه محصولات بهداشتی كاغذی نواربهداشتی تامپون پیش بند كاغذی لباس زیركاغذی پوشك كامل بزرگسال انواع فیلتركاغذی این بسته در یک سی دی و شامل کلیه واحدهای تولیدکننده نوشت افزاروانواع صافی ومحصولات بهداشتی كاغذی می باشد. قیمت:6,000 تومان بالا مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده سایركاغذهای قالبگیری شده از كاغذ و مقوا و خمیركاغذ کشور 1 حلقه CD این مجموعه حاوی اطلاعات زیر می باشد : نام واحد و نوع تولید آدرس کارخانه تلفن و فاکس کارخانه آدرس دفتر مرکزی تلفن و فاکس د </font></div> text/html 2017-02-21T08:54:00+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin فهرست واحدهای تولیدکننده تزئینات چوبی دکوراسیون http://iranesanati.mihanblog.com/post/1327 <p align="justify"><font size="1">یت: رضا ریاحی کارگاه تولیدی مبل سجاد به مدیریت: آقای مهرداد داوری صنایع چوب عدالت به مدیریت: آقای رمضان شهرستانی صنایع چوبی بختیاری به مدیریت: آقای بختیاری شرکت دکوراسیون داخلی پارادایز به مدیریت: آقای هومن نینائیان شرکت خدمات فنی نصب افروز به مدیریت: آقای ابوذر محمودی صنایع مبل فراهانی به مدیریت: آقای فراهانی شرکت مبلمان نصیر به مدیریت: آقایان حمیدرضا و حاج حسن محرمی کلینیک تخصصی نکاس به مدیریت: آقای کزازلو تک ست به مدیریت: آقای مولایی صنایع چوبی پرستو به مدیریت: آقای علی زادگان مبل رم به مدیریت: آقای میرزاده پارس دکور به مدیریت: آقای رهبری مهر شرکت تولیدی مصنوعات چوبی و مبلمان تهران به مدیریت: آقای خدابخش کارگاه نوین به مدیریت: آقای اکبر عبدی گالری ارکیده به مدیریت: خانم بنیادی نجاری به مدیریت: آقای حسینی موسسه نجاری به مدیریت: آقای مرتضی جهان پناه تعمیرات مبلمان فرامرز به مدیریت: آقای غیطاسی گروه طراحان زنبور به مدیریت: خانم رضایی فروشگاه دکاراتور به مدیریت: آقای ممقانی امین راش به مدیریت: جواد پوریان - نویدی گروه صنعتی مبل قائم به مدیریت: آقای مسعود شمس مبلمان خانه سفید به مدیریت: آقای بهادری صنایع چوب آزاد به مدیریت: آقای حمید آزاد چوبکده و مبلمان برادران باباشمی به مدیریت: آقای باباشمی لوستر سازی به مدیریت: آقای پور علی تعمییرات مبل موریان به مدیریت: آقای صمد پور تابلو نقش برجسته به مدیریت: مظفری - دستمالچیان - برزه گری رنگینه به مدیریت: آقای بهروز پاپی زاده نمایشگاه مبلمان جواد و رضا به مدیریت: آقای نوروزی تزئینات احسان به مدیریت: آقای عطائی درودگری شرکا به مدیریت: آقای سید محسن حسینی صنایع چوبی پولیسان به مدیریت: سید مجید ابراهیمی - سید مصطفی شرکت مهرگام پویا ثبت 266110 به مدیریت: آقای صانعی صنایع چوب مهر به مدیریت: آقای اکبری صنایع چوبی فراز به مدیریت: آقای آتش باری تعمیرات مبل سید به مدیریت: آقای سید مصطفی هاشمی صنایع فلزی سبحانی به مدیریت: آقای سبحانی شرکت چشمه متحرک به مدیریت: آقای سید جلیل قنبری موسسه طراحان اطلس به مدیریت: آقای معصومی رنگكاری براتی به مدیریت: آقای براتی صنایع چوب كیانی به مدیریت: آقای محمد علی كیانی گالری مبل و كابینت دنیا به مدیریت: آقای علی زاده صنایع چوبی نوتاش به مدیریت: آقای پوراعظم مبل مجرد به مدیریت: آقای لطیف مجرد مبل افشین به مدیریت: آقای عزیزی صنایع چوبی دانش به مدیریت: آقای دانش عبدالهی جم گالری قاب نوبری به مدیریت: آقای نوبری دكوراسیون و پارتیشن بندی امیرخانی به مدیریت: آقای علی امیرخانی مبلیكت Mobliquette به مدیریت: آقای عباس باقری صنایع چوبی نگین مطهر شرق به مدیریت: آقای محمد علی مطهری صنایع قاب نوین به مدیریت: آقای فرهاد خادم زاده تزئینات عبدی به مدیریت: شمعیل عبدی گروه تولیدی پیك صدف به مدیریت: آقای غلامی صنایع چوب افرا به مدیریت: آقای بیژن تازه پارتیشن شركت مكانك(چوب آرا) به مدیریت: آقای شجیعی تزئینات سیادتی به مدیریت: آقای سید مجید سیادتی مبلمان خانه سفید به مدیریت: آقای بهادری صنایع چوبی سومر به مدیریت: آقای عزیزی چوب رنگ به مدیریت: آقای بختیاری شركت اكو پیش ساخته به مدیریت: آقای سهراب برزگر بامیر به مدیریت: آقای احمدی مبلمان اداری ارس به مدیریت: آقای ناصر هادی پور صنایع چوبی زیتون به مدیریت: آقای سید باقر شرفی ایلیا به مدیریت: آقای نیكو كلام نمایشگاه مبل ناصر به مدیریت: آقای ناصر چاوشی مبلمان میثاق به مدیریت: آقای بختیاری مبل سینا به مدیریت: آقای بهبودی شركت رض كو (گسترش مبلمان آسیا) به مدیریت: آقای سعید رضایی صنایع چوب حقیقت به مدیریت: آقای محمودی صنعت چوب امپراطور به مدیریت: آقای كریمی private callection به مدیریت: آقای سركیس بدلیان دكوراسیون پرفكر به مدیریت: آقای محسن حاجی احمدی پرده سرای یلدا به مدیریت: آقای رضا جعفری صنایع چوب و mdf توسكا كلیه خدمات و فعالیتهای چوبی به مدیریت: آقای بهنام بهشتی دكوراسیون آزادی به مدیریت: آقای حسینی صنایع چوبی پروژه ساختمانی به مدیریت: آقای ابراهیم حسینی فروشگاه رویال - تولید تشك به مدیریت: آقای تورج صنایع اداری و دفتری حسینی به مدیریت: آقای سید عباس حسینی صنایع چوب قلعه ای به مدیریت: آقای حسین قلعه ای صنایع لوستر عرفان به مدیریت: اسدیان كارگاه فنی چوب به مدیریت: آقای پور رمضانی صنایع چوبی نساء به مدیریت: اكبر پیری دكوراسیون MDF نما با بیش از 30 سال تجربه كار در تهران وكیش به مدیریت: آقای موسوی صنایع چوبی میلاد كلیه خدمات صنایع چوبی به مدیریت: آقای بهرامی سرویس خواب زارعی سرویس خواب و ویترین به مدیریت: آقای منصور زارعی دژگان چوب به مدیریت: مهدی اعجازی صنایع چوب دنیز به مدیریت: آقای تقی ملا وسیادت درودگری و طرح دكوراسیون ساسان پور به مدیریت: آقای ساسان پور گالری مبلمان والی به مدیریت: آقای والی خانه طراحان آرا به مدیریت: آقای سهیل آخوندزاده صنایع چوب و دكور رجال به مدیریت: آقای كرمی پارتیشن سپیدار-دكور تهران به مدیریت: آقای اولیایی شركت فرش افشار به مدیریت: آقای شفیق گروه طراحان اطلس به مدیریت: آقایان مهندس معصومی و میكائیی پارچه و پرده سرای بزرگ پرنس به مدیریت: جعفری صنعت چوب ونوس به مدیریت: بیك محمدی صنایع چوبی راش به مدیریت: آقای خاجلو وترك نوین طراحان سفیر به مدیریت: آقای حامد حسام جمالزاده نسخه فارسی [ صفحه اول - درباره ما - تماس با ما - جستجوی املاک - آژانس‌ها - مشاغل - سفارش طراحی سایت - تعرفه‌ها - چت - استخدام ]&nbsp; گالری مبل تاج محل - بانک اطلاعات جامع مشاغل اراک - صنایع چوب وMDF تولید کننده انواع کمد،دراور،رخت آویز،جاکفشی،کتابخانه،میزتحریروکامپیوتر تنها نمایندگی چوکادراستان مرکزی مدیریت:آقای ... طراحی دکوراسیون و پارتیشن کرج | کرج تبلیغ karajtabliq.ir/اطلاعات-کرج/328 Translate this page اطلاعات بیشتر ... تولید کننده انواع کتیبه پرده و مجری ابزارهای دکوراتیو ساختمانی تولید کننده. حصارک ، خیابان المهدی هشت متری دوم ، پلاک 15 ، تزئینات و دکوراسیون داخلی سازه آرا ... طراح : مشاوره و مجری دکوراسیون و معماری داخلی واحدهای تجاری ، اداری و مسکونی. میدان سپاه - خیابان <br></font></p> text/html 2017-02-21T08:52:28+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin دایرکتوری واحدهای تولیدکننده تزئینات چوبی دکوراسیون کشور http://iranesanati.mihanblog.com/post/1326 <p align="justify"><font size="1">نقاشی آیفون و سیستم های حفاظتی بنایی شرکت های نظافتی نجاری کف سابی و نماشویی سایر خدمات محصولات و خدمات زیربنایی ابزارآلات و ماشین آلات صنعتی عایق کاری، آسفالت و ایزولاسیون کانکس، سوله و سازه های پیش ساخته مصالح ساختمانی گودبرداری، حفاری و تخریب سازه های بتنی و فوم بتن سایر خدمات ساختمانی فرهنگی و هنری آموزشگاه ها نشریات، وبلاگ ها عکاسان سایر راهنمای آنلاین دکوراسیون و معماری اهالی فن و شرکت ها تبلیغات در چیدانه عضویت در اهالی فن عضویت در اهالی فن ویژه و طلایی نمایش در ویترین کالاها سرویس های چیدانه گالری عکس اهالی فن مطالب مشاوره دکوراسیون با عضویت در خبرنامه خلاصه ای از ایده ها و مطالب هر هفته برای شما ارسال می شود. درباره چیدانه دستاورد‌‌های چیدانه تماس با ما همکاری با تحریریه پرسش های متداول دریافت اپلیکیشن آندروید چیدانه C - توسعه و پشتیبانی توسط وب کاران استفاده از مطالب وب ‌سایت چیدانه تنها با ذکر منبع و لینک مستقیم به آن مطلب در وب ‌سایت چیدانه مجاز است و در غیر این صورت، پیگرد قانونی دارد. کلیه حقوق، محتوا و طراحی سایت متعلق به چیدانه است. بازدید دیروز:۲۴۳213 مورد یافت شد تزئینات و دكوراسیون و لوازم چوبی &gt; همه موارد با كلیك روی نام موئسسه می‌توانید جزییات آن را ببینید. جای شما در اینجا خالی است! لطفا مشخصات خود را وارد کنید تا جهت قرار گیری آگهی شما در این صفحه با شما تماس بگیریم. نام شرکت: نام شما: تلفن تماس: شركت بزرگ الوان كابین به مدیریت: آقای علیرضا عبدالمالكی گلچین هنر شركت تعاونی تولیدصنایع دستی وفرش دستبافت به مدیریت: غلامی گالری مبل امیر مبل و سرویس خواب به مدیریت: مسلم نافذ رو مبلی امیر پارچه رومبلی به مدیریت: انوری نمایشگاه صبا به مدیریت: رضا شكاری زاده صنایع چوبی پرگاری كلیه كارهای mdf كابینت بوفه ویترین ... به مدیریت: پرگاری گروه فنی آسان ساز نما سازی و زیبا سازی به مدیریت: یاری نیا ایزینگ كابین كابینت و دكواراسیون داخلی به مدیریت: آقای ابراهیم جوادی رنگكاری صنایع چوب مرادی به مدیریت: آقای مرادی كابینت بیوتی به مدیریت: ناصری صنایع چوب تیراژه به مدیریت: آقای جواهری دوست كابینت سازی اشكان به مدیریت: آقای بیرالوند كابینت سازی به مدیریت: آقای جندقی شركت تولیدی مبل سپهر به مدیریت: آقای مظفری شركت تزئین گستر خلیج فارس به مدیریت: آقای سرتیپی مبلمان یوسف به مدیریت: آقای تبری شركت چوب سازان به مدیریت: آقای داوودی صنایع چوبی فروزان به مدیریت: آقای علی فروزان صنایع چوبی خوش سیما به مدیریت: آقای موسوی شركت صنعتی كلاسیك به مدیریت: آقای محمدی صنایع چوب هاشمی به مدیریت: آقای هاشمی صنایع چوب آب نیكی به مدیریت: آقای آب نیكی صنایع چوب آب نیكی به مدیریت: آقای آب نیكی موسسه سروش به مدیریت: سروش زهادی موسسه رافیك به مدیریت: آقای رافیك طرح نما به مدیریت: آقای تقوی دكوراسیون داخلی كامپ به مدیریت: خانم مهندس نادری واحد تولیدی مهدی به مدیریت: آقای صادقی آرت فست به مدیریت: آقای ناصر ناصح دکوراسیون حسام به مدیریت: آقای حامد بهرینی فوژ كلاسیك به مدیریت: آقای منفردیان نیما دكور محب به مدیریت: آقای محب صنایع چوبی سارا به مدیریت: آقای سلیمانی سناتور به مدیریت: آقای زارع شركت مبلمان پارسه ایرانیان شماره ثبت 239409 به مدیریت: اقای غلامی صنایع چوبی سقا زاده به مدیریت: آقای سقازاده كاكتوس به مدیریت: آقای حاج داوود بیاتی نامی چوب به مدیریت: آقای شاهی تعمیرات مبل ایده آل به مدیریت: آقای اسدالله چگینی رنگكاری بیهقی به مدیریت: آقای دلقندی شركت سازا پدیده صنعت به مدیریت: آقای مقصود بیجاده صنایع چوبی میران به مدیریت: آقای سید مصطفی طباطبایی نسب چوبینه به مدیریت: آقای جباری مبلمان پارسیان به مدیریت: آقای قاسم بختیاری رنگكاری صنایع چوبی افرا به مدیریت: محمد رضا لروند صنایع چوبی مینا به مدیریت: سعید مینا پرور صنایع چوب مدرن به مدیریت: آقای سخی صنایع چوب پیشرو به مدیریت: آقای كیومرث شهفر گالری متین به مدیریت: آقای یوسف پور چوب و صنعت صدرا به مدیریت: آقای محمد حسن دهقان زاده چوبین سازه به مدیریت: آقای نوحی خدمات مبل ضرغامی به مدیریت: آقای علی ضرغامی مبلمان ایرج به مدیریت: آقای ایرج بختیاری شركت آكاژو به مدیریت: آقای لطیف منصوری اصل فرازین چوب به مدیریت: آقای طلوع دكوراسیون فرزانه به مدیریت: آقای امیدوار هنرهای زیبا به مدیریت: آقای اكبر قلی زاده تزئینات ساختمانی نصرتی به مدیریت: آقای نصرتی دكوراسیون به مدیریت: آقای پروینی مبل پرشیا به مدیریت: آقای باقریان شومینه شمیرانی به مدیریت: آقای شمیرانی چوب آرا به مدیریت: هوشنگ یوسفی صنایع چوبی محمدی به مدیریت: محمدی آقای شهبازی به مدیریت: پیمانكاری درخت نوئل دكوراسیون داخلی به مدیریت: آقای موسوی رنگكاری چوب به مدیریت: آقای رضایی آقای فرزین معصومی به مدیریت: مبل آرمین تمیرات مبل برادران اقاسی تولید انواع مبل راهتی استیل اداری به مدیریت: اقاسی دویار کابین طراحی ساخت دکوراسیون داخلی کابینت به مدیریت: نوری عرشیا نما به مدیریت: آقای علی توسلی پارتیشن کاووس به مدیریت: حسن کاووسی پیراهن مبل و پرده دوزی روهینا حراج مقدار محدودی پارچه به مدیریت: خانم روهینا پارس پانل به مدیریت: آقای شاملو برنز تراشی عبدالله زاده به مدیریت: آقای عبدالله زاده صنایع چوب ظریمدیریت: آقای مرتضی علی یاری ک . ناب کلیه فعالیت مبلمان به مدیریت: آقای رضوی مبل اسکان به مدیریت: آقای ربیعی بازسازی به مدیریت: آقای نجیبی صنایع چوبی درودگر به مدیریت: آقای معصومی الوان چوب به مدیریت: آقای رحمانی گروه صنعتی آذین دکور طراح و تولید کننده تجهیزات اداری پارتیشن به مدیریت: آقای جنت پور صنایع چوب صبا کابینت و مبلمان اداری به مدیریت: آقای گنجی آیلار مبل به مدیریت: آقای رحیمی رویه کوبی به مدیریت: آقای جوهری صنایع چوب اسپرت کلیه فعالیت کارهای چوبی به مدیریت: آقای سعید ارکانی راش الماس به مدیریت: آقای فرجی پرده سرای کلاسیک به مدیریت: آقای خشنود ناب صنعت به مدیریت: آقای ناصر اکبری فرد صنایع چوب آذین به مدیریت: آقای صادقی صنایع چوب گلکاران به مدیریت: آقای خلیلی به مدیریت: آقای سلسله مبل صنعت ملایر به مدیریت: آقای رضا روزبهانی صنایع چوبی محكم كار دربهای چوبی با انواع روكشها و كابینت به مدیریت: اقای دادروی صنا<br></font></p> text/html 2017-02-20T09:06:05+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin دایرکتوری اصناف و اتحادیه های ایران http://iranesanati.mihanblog.com/post/1324 <div align="justify"><font size="1">ه موبایل شیراز و استان فارس 91 . مشخصات کلیه فعالان صنف مشاورین املاك بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 92 . مشخصات کلیه فعالان صنف موسسات حمل و نقل مسافر بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 93 . مشخصات کلیه فعالان صنف مسافرخانه داران و مهمانپذیران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 94 . مشخصات کلیه فعالان صنف موسسات توریستی و اتومبیل كرایه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 95 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان قفل و لولا بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 96 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان میوه و تره بار بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 97 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان مصالح ساختمانی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس و استان فارس نحوه سفارش پستی بانک اصناف و مشاغل ایران : نوع مطلب : برچسب ها : بانک موبایل مشاغل شیراز، اطلاعات مشاغل شیراز، بانک موبایل مشاغل استان فارس، اطلاعات تماس مشاغل شیراز، موبایل مشاغل شهر شیراز، بانک موبایل شیراز، لینک های مرتبط : نظرات (1) تریتا شیراز پنجشنبه 14 خرداد 1394 شنبه 11 مهر 1394 03:14 ب.ظ داروغه درخواست خرید بانک اطلاعات شیراز نام : ایمیل : آدرس وب/وبلاگ : مرا بخاطر بسپار : متن نظر : ارسال نظر خصوصی : پیوند روزانه بانک اطلاعات مشاغل استان فارس و شهر شیراز بانک موبایل شهر شیراز دانلود همه پیوندهای روزانه ارسال پیوند روزانه آمار بازدید کل بازدید : 121721 بازدید امروز :202 بازدید دیروز : 226 بازدید این ماه : 8973 بازدید ماه قبل : 7797 تعداد نویسندگان : 0 تعداد کل پست ها : 67 آخرین بازدید : دوشنبه 2 اسفند 1395 (15:30) آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 27 بهمن 1395 امکانات جانبی به سایت ما خوش آمدید نام و نام خانوادگی آدرس ایمیل پیام خود را اینجا بنویسید بهمن 1395 آبان 1395 بهمن 1394 تیر 1394 خرداد 1394 اردیبهشت 1394 فروردین 1394 آذر 1393 آبان 1393 تیر 1393 آرشیو كل مطالب اطلاعات مشاغل استان فارس و شهر شیراز شماره موبایل مشاغل شیراز تبدیل وبلاگ به سایت قالب وبلاگ همه پیوندها تبدیل وبلاگ به سایت قالب وبلاگ همه پیوندها اطلاعات مشاغل استان فارس و شهر شیراز بانک ایرانسل فارس شیراز وسایل برقی شیراز 3 وسایل برقی شیراز 2 وسایل برقی شیراز 1 فرش فروشی شیراز 2 وسایل برقی شیراز 2 وسایل برقی شیراز 1 فرش فروشی شیراز 2 بانک ایرانسل فارس شیراز کلیه حقوق این وبلاگ برای تبلیغات نوین و بانک اطلاعاتی مشاغل استان فارس و شهر شیراز محفوظ است پرداخت آنلاین ورود اعضاء نظر سنجی دوشنبه 02 اسفند 1395 خانه بانک اطلاعات مشاغل (تجاری-اداری-دولتی و عمومی) لیست مشاغل گالری مشاغل پر بازدید پیوندها درباره ما ثبت نام اطلاعات تماس تماس با ما خرید آنلاین برخی از فروشگاه ها فقط عکس دارها جستجو شوند فهرست مشاغل 1. آب نما آبشار آکواریوم 2. آبکاری (طلا-نیکل-کروم و غیره) 3. آبمیوه و بستنی 4. آتلیه عکاسی و فیلمبرداری 5. آرایشگاه آقایان 6. آرایشگاه بانوان 7. آرایشی و بهداشتی 8. آزمایشگاه تشخیص طبی 9. آژانس مسافرتی 10. آژانس مشاورین مسکن 11. آژانس-باربری-پیک موتوری حمل ونقل 12. آسانسور-بالابر 13. آسایشگاه سالمندان 14. آلات موسیقی، آموزشگاه، خدمات و قطعات 15. آلبوم عکس 16. آمبولانس (خصوصی-دولتی) 17. آموزشگاه و موسسات آموزشی 18. آهن آلات - فروش (همه نوع) 19. آهنگری وسازه های فلزی 20. ابزارآلات سیستم های برودتی 21. ابزارآلات (ساختمانی-یراق) 22. ابزار آلات صنعتی (فروش-تعمیرات) 23. اتحادیه های توزیعی و خدماتی 24. اتوماسیون و لوازم اندازه گیری 25. اتومبیل خرید-فروش 26. اتومبیل(خدمات) 27. اسانس و رنگ خوراکی 28. اسباب بازی 29. اغذیه -رستوران -سفره خانه 30. اکو-آمپلی فایر (نور-صدا-تصویر) 31. الکتروموتور صنعتی و پمپ - پمپ آب 32. الکترونیک (خدمات) 33. الکتریکی (لوازم و خدمات) 34. امداد خودرو 35. انبار کالا 36. انتشارات 37. باشگاه ورزشی و استخر 38. باطری(خانگی- صنعتی - اتومبیل ) 39. بانکها و موسسات مالی 40. برشکاری و خمکاری 41. برق صنعتی 42. بسته بندی(صنایع) 43. بلبرینگ 44. بلور-کریستال-چینی-سرامیک 45. بورس اوراق بهادار 46. بیمارستان 47. بیماریهای خاص(مراکز) 48. بیمه 49. پارچه فروشی 50. پارک های عمومی و تفرجگاه ها 51. پاکت و جعبه سازی 52. پایگاه های انتقال خون 53. پرچم فروشی 54. پرده سرا 55. پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها 56. پزشکی(لوازم ) 57. پزشکی قانونی(مراکز) 58. پزشکی 59. پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو 60. پلاستیک(مواد اولیه ) 61. پمپ بنزین 62. پمپ گاز و بنزین( ملزومات) 63. پمپ گاز 64. پوشاک(مردانه-زنانه -بچه گانه) 65. تابلو سازی 66. تاسیسات و تهویه مطبوع ساختمان 67. تاکسی رانیها 68. تالار پذیرایی 69. تانکر فروشی 70. تجهیزات آزمایشگاهی( فروش) 71. تجهیزات ایمنی کارمندی 72. تجهیزات سندبلاست و پاشش رنگ 73. تجهیزات صنعتی آشپزخانه 74. تجهیزات صنعتی و مهندسی 75. تجهیزات مخابراتی 76. تجهیزات هتل 77. ترازو-باسکول 78. تراشکاری 79. تزئینات داخلی ساختمان 80. تسمه ( صنعتی - ماشینی - کشاورزی) 81. تصفیه آب(فروش دستگاه - خدمات) 82. تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی 83. تعمیرات سشوار،ریش تراش و لوازم برقی 84. تلفن-گوشی(فروش-تعمیر) 85. تولیدی پوشاک-ماشین آلات و ملزومات 86. ثبت شرکت 87. جراحی محدود(مراکز) 88. جرثقیل و بالابرهای صنعتی 89. جمعیت هلال احمر و مراکز واکسیناسیون 90. جوراب (مردانه-زنانه-بچه گانه) 91. جوشکاری-تعمیرات دستگاه جوش 92. چاپ و تبلیغات(خدمات-هدایای تبلیغاتی) 93. چاقو و قیچی سازی 94. چرخ خیاطی(فروش - تعمیر ) 95. چرم(صنایع ) 96. چسب صنعتی 97. حیوانات (فروش) 98. خانه های کارگر 99. خبرگزاری ها 100. خدمات پزشکی در محل 101. خدمات ساختمانی 102. خدمات صنعتی 103. خدمات مجالس 104. خرازی 105. خشکشویی و لباسشویی 106. خیاطی-مزون-خرج کاری 107. خیمه-چادردوزی 108. دارالترجمه 109. داربست 110. داروخانه 111. داروهای گیاهی گیاهان دارویی(عطاری) 112. دامپزشکی(تجهیزات-دارو ولوازم ) 113. دامداری 114. دخانیات 115. درب و پنجره 116. درب و کرکره اتوماتیک 117. درمانگاه( کلینیک) 118. دفاتر ازدواج و طلاق 119. دفاتر اسناد رسمی 120. دفاتر پیشخوان دولت 121. دفاتر مراجع تقلید عظام 122. دفتر خدماتی و امور مشترکین 123. دکوراسیون داخلی-پارتیشن 124. دوربین عکاسی فیلمبرداری 125. دوربین مدار بسته 126. رگال و مانکن 127. رنگهای ساختمانی-صنعتی-اتومبیل 128. روزنامه ها 129. روغن صنعتی 130. ریخته گری 131. ریسندگی و بافندگی 132. رینگ و لاستیک اتومبیل 133. زنجیر-فولی 134. زندان ها و ندامتگاه ها 135. سازمان پارک ها و فضای سبز 136. ساعت(فروش- تعمیر) 137. سالن های تئاتر و آمفی تئاتر 138. سراجی 139. سرپرستی های مناطق پستی 140. سفره خانه سنتی 141. سقف کاذب 142. سمساری 143. سنگ تزئینی طلا و جواهر 144. سنگ ساختمانی،مصنوعی و سنگبری 145. سیستم برودتی 146. سیسمونی 147. سینماها 148. شال و روسری 149. شبکه های صدا و سیما 150. شرکتهای خصوصی و دولتی 151. شکار(لوازم) 152. شلنگ فشارقوی-صنعتی 153. شمع روشنایی و پارافین صنعتی 154. شوراهای حل اختلاف 155. شوینده و بهداشتی 156. شهرداری ها و ادارات تابعه 157. شیشه و آیینه 158. صحافی 159. صرافی 160. صنایع استیل 161. صنایع چوب - فلز - رنگ کاری 162. صنایع دستی 163. صوتی و تصویری(خدمات) 164. صوتی-تصویری(فروش) 165. ضایعات(فلزات و غیره) 166. طب سوزنی و طب سنتی 167. طراحی کفش 168. طلا سازی-عیارسنجی-مخراجکاری و قلم زنی 169. طلا و جواهر 170. طلق- تور </font></div> text/html 2017-02-20T09:03:25+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin دایرکتوری اصناف و اتحادیه ها http://iranesanati.mihanblog.com/post/1323 <div align="justify"><font size="1">وبایل شیراز و استان فارس 25 . مشخصات کلیه فعالان صنف تعمیر كاران وفروشندگان چرخهای خیاطی و بافندگی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 26 . مشخصات کلیه فعالان صنف سازندگان و فروشندگان لوازم مسی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 27 . مشخصات کلیه فعالان صنف صحافان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 28 . مشخصات کلیه فعالان صنف صباغ و گلزن بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 29 . مشخصات کلیه فعالان صنف شیشه بران و فروشندگان شیشه و آیینه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 30 . مشخصات کلیه فعالان صنف تابلوسازان و تابلونویسان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 31 . مشخصات کلیه فعالان صنف پیراهن دوزان و پیراهن فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 32 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان آبمیوه و بستنی و پالوده بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 33 . مشخصات کلیه فعالان صنف باطریسازان و باطری فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 34 . مشخصات کلیه فعالان صنف اوراق کنندگان اتومبیل بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 35 . مشخصات کلیه فعالان صنف اتوسرویس، تعمیرگاه و پارکینگ بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 36 . مشخصات کلیه فعالان صنف آهنگران اتومبیل و صنعتگران اتومبیل بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 37 . مشخصات کلیه فعالان صنف آهنکاران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 38 . مشخصات کلیه فعالان صنف آهنسازان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 39 . مشخصات کلیه فعالان صنف آرایشگران و پیرایش گران مردانه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 40 . مشخصات کلیه فعالان صنف آرایشگران و پیرایشگران زنانه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 41 . مشخصات کلیه فعالان صنف آبكاران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 42 . مشخصات کلیه فعالان صنف تزیینات داخلی ساختمان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 43 . مشخصات کلیه فعالان صنف تشكدوزان اتومبیل بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 44 . مشخصات کلیه فعالان صنف سنگ بر و سنگ تراش بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 45 . مشخصات کلیه فعالان صنف چراغ سازان و سماور بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 46 . مشخصات کلیه فعالان صنف سراجان و كفاشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 47 . مشخصات کلیه فعالان صنف ساعت سازان و ساعت فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 48 . مشخصات کلیه فعالان صنف ذوب فلزات بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 49 . مشخصات کلیه فعالان صنف تعمیركاران موتور سیكلت و دوچرخه بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 50 . مشخصات کلیه فعالان صنف درود گران ، مبل سازان وكمد سازان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 51 . مشخصات کلیه فعالان صنف خیاطان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 52 . مشخصات کلیه فعالان صنف خشكشویی و لباسشویی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 53 . مشخصات کلیه فعالان صنف حلواساز و عصار بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 54 . مشخصات کلیه فعالان صنف چادردوزان و برزنت فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 55 . مشخصات کلیه فعالان صنف چاپخانه داران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 56 . مشخصات کلیه فعالان صنف دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 57 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولید كنندگان و فروشندگان نان های حجیم و نیمه حجیم ( نان فانتزی ) بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 58 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران سیم پیچ، الکتروموتور و ژنراتور بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 59 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولیدكنندگان وتعمیركاران یخچال، كولرگازی،تهویه مطبوع و لباسشویی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 60 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولید كنندگان وتعمیر كاران لوازم الكتریك بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 61 . مشخصات کلیه فعالان صنف تهیه کنندگان و فروشندگان کلاه و لوازم ایمنی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 62 . مشخصات کلیه فعالان صنف درب و پنجره سازان آلومینیومی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 63 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولیدكنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 64 . مشخصات کلیه فعالان صنف سازندگان و فروشندگان ظروف آلومینیوم بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 65 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولید كنندگان وفروشندگان لوازم الكتریك بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 66 . مشخصات کلیه فعالان صنف هتلداران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 67 . مشخصات کلیه فعالان صنف لبنیات ساز و لبنیات فروش بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 68 . مشخصات کلیه فعالان صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 69 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لوازم ورزشی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 70 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لوازم یدكی اتومبیل ( سبك و سنگین ) بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 71 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لوزام طبی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 72 . مشخصات کلیه فعالان صنف تهیه و توزیع كنندگان تجهیزات ، لوازم پزشكی وآزمایشگاهی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 73 . مشخصات کلیه فعالان صنف لوازم بهداشتی ساختمان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 74 . مشخصات کلیه فعالان صنف قصابان گوسفندی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 75 . مشخصات کلیه فعالان صنف قصابان گاوی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 76 . مشخصات کلیه فعالان صنف گرمابه داران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 77 . مشخصات کلیه فعالان صنف گل فروشان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 78 . مشخصات کلیه فعالان صنف طباخان و كله پزان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 79 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان کاغذ و مقوا بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 80 . مشخصات کلیه فعالان صنف پزندگان ،‌كبابی و حلیم پزان بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 81 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لوازم خانگی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 82 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لوازم صوتی و تصویری بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 83 . مشخصات کلیه فعالان صنف ماشین آلات كشاورزی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 84 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان لوازم یدكی، مصنوعات، نفت، گاز و الكتریك بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 85 . مشخصات کلیه فعالان صنف نمایشگاهداران اتومبیل بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 86 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان نوشت افزار و لوازم مهندسی بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 87 . مشخصات کلیه فعالان صنف كمپرسی داران و كامیون داران بانک شماره موبایل شیراز و استان فارس 88 . مشخصات کلیه فعالان صنف فروشندگان اشیای قدیمی و صنایع دستی بانک </font></div> text/html 2017-02-19T08:24:32+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin مجموعه واحدهای تولیدکننده قطعات چوبی فوم دار نوعی ساندویچ پانل ایران http://iranesanati.mihanblog.com/post/1322 <p align="justify"><font size="1">ت کارخانجات فروش و نصب ساندویچ پانل پلی اورتان فوم جامد در مقابل حلال ها،روان کننده ها،روغن های معدنی،اسیدها وبازهای ... ... دیواری دو رو صاف شیاردار ساندویچ پنل سردخانه ای ماموت دو رو صاف سلفون ... ... ، بهداشتی،آموزشی،کمپ،نگهبانی ساخت تولید و نصب ساندویچ پانل ضد آتش B2 استاندارد،ساخت ... ... فروش:تهران، مجتمع صنعتی، تلفن :&nbsp; :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید:hفروش و نصب ساندویچ پانل شرکت ماموت, کد رنگ متنوع فروش ساندویچ پانل " مجتمع صنعتی ماموت " جهت خرید مستقیم و دریافت استعلام قیمت پنل سقفی , دیواری , سردخانه ای با این شماره تماس بگیرید. (( صب کننده ساندویچ پانل ماموت، عایق ، تولید کننده ... های ثابت , متحرک ,تاشویی صادراتی , تهران، ، تلفن : یمت :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید: wیمانکار ساندویچ پانل/پانل ساندویچ سقفی ساندویچ پانل/پانل ساندویچ نصب و فروش فروش ونصب ساندویچ پنل تولیدی مجتمع صنعتی ماموت ساندویچ پانل و فوم پلی اورتان پیمانکار نصب پانل پشم سنگ در حال حاظر مجتمع صنعتی تولید کننده ساندویچ پانل با فوم پلی یورتان می باشد که دو برابر بهره ورق گالوانیزه , ورق آلوزینک , ورق آلومینیوم در تهران، محمدی، تلفن :&nbsp; :تماس بگیرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ قیمت روز ساندویچ پانل و کانکس تولید ساندویچ پانل/نصب پنل مامو ت/قیمت روز کانکس فروش مستقیم کننده ساندویچ پانل سقفی ، دیواری ، سردخانه ای ... ... دیده و با تجربه فروش: 7ان، مجتمع صنعتی مامو، تلفن : :تماس بگیرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تولید ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه تولید ساندویچ پانل با ورق گالوانیزه دویچ ... ... هزینه حمل، نصب و دور ریز به عمل آورد. پنل ها از 5 لایه تشکیل می شود، لایه ... ... باشد فوم جامد در مقابل حلال ها، روان کننده ها، روغن های معدنی اسیدها و بازهای ... ... سقف و دیوار و کف سردخانه ها می باشد تهران، واحد فروش، تلفن : ت :مناسب ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ هرمزگان مجتمع صنعتی ماموت-شرکت ماموت-وب سایت ماموت هرمزگان نمایندگی فروش و نصب ساندویچ پانل ماموت تلفن 5انواع پانل پشم سنگ در حال حاظر شرکت تولید کننده ساندویچ پانل با فوم پلی یورتان می باشد ... ... نیز عایق صوتی خوبی است . . ساندویچ پنل چیست - درباره ساندویچ پانل ساندویچ پانل یک سازه بسیار ... ... ، زیبایی کاربری تاثیر بسزایی دارد . هرمزگان، گروه صنعتی ماموت، تلفن : :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید:hخوزستان مجتمع صنعتی ماموت-شرکت ماموت-وب سایت ماموت انواع ساندویچ پانل ماموت در هرمزگان و جنوب ...پانل پشم سنگ در حال حاظر شرکت تولید کننده ساندویچ پانل با فوم پلی یورتان می باشد ... ... نیز عایق صوتی خوبی است . . ساندویچ پنل - ساندویچ پانل چیست ساندویچ پانل یک سازه ... ... دارد . تلفن: هرمزگان، محمدی، تلفن : :تماس ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ فروش ویژه ساندویچ پانل ما ونصب کانکس .ساندویچ پانل - ورق مجتمع صنعتی بزرگترین واحد تولید دیوارهای پیش ساخته در ایران است نمایندگی شرکت ماموت ساندویچ پانل و کانکس بصورت انلاینخرید پانل اقتصادی ) با نام های متعدد ( پانل سقفی ،پانل دیواری ، پنل ساندویچی ، پنل دیوار ، ... سقوط چیست؟ فاکتور سقوط تعیین کننده میزان شدت سقوط میباشد در کل ... تهران، نمایندگی فروش ساندویچ پانل، تلفن : :تماس بگیرید ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ ساندویچ پانل ماموت نصب فروش استان گلستان .مازندران ساندویچ پانل سقفی و دیواری ورق الوزینگ ... ... جلوگیری نماید . از جمله ویژگیهای ساندویچ پنل می توان به موارد مشروحه ذیل اشاره ... ... کم و سبکی این محصول عامل بسیار تعیین کننده جهت کاهش هزینه آهن آلات مصرفی ... ... عرض پانل ثابت و بدلیل پیوسته بودن خط تولید در هرمتراژ طولی که مشتری درخواست نماید مازندران، مجتمع صنعتی ماموت، تلفن : :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید:httنواع دستگاه های رول فرمینگ(تیغه کرکره فوم دار) شرکت لوتوس به عنوان یکی از برترین تامین کننده های دستگاه های رول فرمینگ بر آن ... ... سقف ودیوار،فرمینگ های سی وزد،ساندویچ پنل و...بهترین کیفیت وتکنولوژی را ... ... صنعتی2 نجف آباد دستگاه رول فرمینگ تیغه کرکره فوم دار فروش انواع دستگاه های رول فرمینگ شرکت لوتوس به عنوان یکی از برترین تامین کننده های دستگاه های رول فرمینگ بر آن است که با تیم متخصص خود در زمینه طراحی ، تولید ، نصب و راه اندازی بهترین شرایط ... ... زمینه تیغه کرکره فوم دار ، متال دک ، پنل های سقف و دیوار ، فرمینگ های سی وزد ، ساندویچ پنل و ... بهترین کیفیت و تکنولوژی ... ... دفتر خاورمیانه لوتوس در تماس باشید . اصفهان، ایمانیان، تلفن : 0ساندویچ پانل دوروصاف تولید ساندویچ پنل دورو صاف با لبه های فاق و زبانه کلین روم(اتاق تمیز) مشخصات فنی ... قرار می گیرد و توسط دستگاههای تمیز کننده ذراتهوای قوی (HEPA) و یا (ULPA) ... ... روپوش، فضای دلخواه را پدید آورند. آذربایجان شرقی، شرکت یادمان ارک میهن، تلفن : /۱۱/۲۶ فروش ساندویچ پانل سقفی و دیواری www.kabirpanel.pcn.ir ساندویچ ... ... مهم است . علی‌‌ رغم سبکی فوق‌العاده ساندویچ پانل ها ، این محصولات مقاومت فوق‌العاده‌ای ... ... سانتی متر و به طول دلخواه بر حسب سفارش تولید می گردد و این امکان به مشتری کمک ... ... به کار برده می شود . فوم داخل ساندویچ پنل ها نیز از جنس پلی استایرن با وزن ... ... باشد فوم جامد در مقابل حلال ها ، روان کننده ها ، روغن های معدنی اسیدها و بازهای ... ... سقف و دیوار و کف سردخانه ها می باشد تهران، کبیر پانل، تلفن : ساندویچ پانل گالوانیزه و آلومینیوم www.kabirpanel.pcn.ir شرکت کبیر ... ... فکس : مشخصات فنی ساندویچ پانل کبیر (دارای استاندارد اروپا) ... ... 1 متر و طول متغیر بر حسب سفارش مشتری تولید می گردد. جنس ورق های پوششی می ...می شوند . پوشش روی ساندویچ پنل نیز می تواند ورق آلوزینک , آلومینیوم ...پانل استفاده کرد... فوم جامد در مقابل حلال ها ، روان کننده ها ، روان کننده ها ، روغنهای معدنی ، اسیدها و ... ... توجیه اقتصادی در برابر مصالح سنتی تهران، کبیر پانل، تلفن : فروش ساندویچ پانل در تبریز - نصب ساندویچ پانل فروش و نصب ساندویچ پانل سقفی - نصب ساندویچ پانل دیواری و ... تخصص ماست ... فروش پنل تخصص ماست ) نصاب ساندویچ پانل با ما تماس بگیرید." شرکت قیزیل تاش " تولید کننده انواع مختلف ساندویچ پانل با بهترین کیفیت می باشد چرا ... ... به شما مشتریان عزیز می باشد**** آ<br></font></p> text/html 2017-02-19T08:19:34+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin مجموعه واحدهای تولیدکننده قطعات چوبی فوم دار نوعی ساندویچ پانل http://iranesanati.mihanblog.com/post/1321 <p align="justify"><font size="1"> فوم سرد - فوم گرم- انتگرال- فوم سخت - نیمه سخت : صندلی خودرو - صندلی اداری- ساندویچ پنل-یخچال -تشک خواب- مبل - واحد اموزش و مشاوره مشاوره خرید دستگاه و ماشین های صنعتی و راه اندازی خطوط صنعتی اجرای اموزش خاص واحد های صنعتی اداری و فنی بهره وری سازمانی بهبود کمی کیفی تولید اجرای تحقیقات فروش وارتقا سازمان فروش وبازرگانی و بازار یابی وایجاد شبکه خود کشش تقاضا R&amp;D مشاوره مدیر عامل نظارت سازمانی -- تزریق فوم پلی اورتان-ماشین سازی- تولید و فروش-w.foamco.ir »همه آگهی های مهندس منافی را ببینید کلمات کلیدی آگهی: فوم سخت ، تزریق فوم عایق ، تزریق فوم عایقی ، تزریق فوم ریجید ، دستگاه تزریق فوم پنلی ، تزریق فوم یخچال ، دستگاه تزریق فوم یخچال ، دستگاه تزریق فوم سخت ، دستگاه تزریق فوم ریجید ، دستگاه تزریق فوم عایقی ، دستگاه تزریق فوم ساندویچ پانل ، دستگاه تولید ساندویچ پانل ، دستگاه تزریق فوم کانکس مشخصات آگهی : نام : مهندس منافی تلفن : ایمیل : به روز رسانی : دوشنبه 2 آذر 1394 تعداد بازدید : 6969 ارسال پیام برای مهندس منافی در مورد : ساخت دستگاه تزریق فوم یخچالی فوم سخت فوم پنلی نام شما : ایمیل شما : کد امنیتی را در جعبه متن روبرو وارد کنید جستجوی مرتبط ماشین سازی : : : چرخ ، پمپ ، پمپ آب ، ماشین الات ، پرس هیدرولیک ، piping ، mvm ، نورد ، قطعات خودرو ، کولیس ، جوجه کشی ، باسکول ، نساجی ، جرثقیل ، آلومینیوم ، خط تولید ، ریخته گری ، دیگ بخار ، پرسکاری ، پنوماتیک ، کوماتسو ، دریل واگن ، بچینگ ، ماشین سازی ، سند بلاست ، ماشین آلات صنعتی ، ماشین cnc ، ماشین آلات جوجه کشی ، ماشین آلات حفاری ، ماشین آلات خوراک دام و طیور ، ماشین آلات سنگ شکن ، ماشین راهسازی ، خاورکش ، ماشین بافتنی ، ماشین آلات ساختمانی تاور ، ماشین آلات طلا سازی ، مومکاری ، خم تیرآهن ، نورد لول کن ، نوردلول کن ، نورد لولکن ، تعمیر - بازسازی و فروش تمامی لوازم برق صنعتی برق و صنعت سینا تهران&nbsp;&nbsp; تعمیر - بازسازی و فروش تمامی لوازم برق صنعتی خدمات وکیوم فرمینگ شفیع تهران www.masterpack-co... خدمات وکیوم فرمینگ خرید و فروش تیتانیوم - تیتانیوم گرید پزشکی امیر شیرودی تهران . خرید و فروش تیتانیوم - تیتانیوم گرید پزشکی زر پلاست مرکز تخصصی تولید و پخش ظروف پلاستیک صنعتی زرپلاست تهران ک فروش روغن دی اُ پی دی بوتیل فتالات مانع ترافیکی ، مانع ترافیکی سنگی ، سنگ لاشه جلال رحمتی خراسان رضوی www.shahriarstone... مانع ترافیکی ، مانع ترافیکی سنگی ، سنگ لاشه شرکت فن اکسین ویرا - تجهیزات اتوماسیون صنعتی شرکت فن اکسین ویرا تهران&nbsp; fanoxin.com/ شرکت فن اکسین ویرا - تجهیزات اتوماسیون صنعتی فوم پلی اتیلن ، فروش فوم پلی اتیلن باقری آذربایجان شرقی&nbsp; فوم پلی اتیلن ، فروش فوم پلی اتیلن گلیسیرین / وازلین / ستیل الکل / استون / اوسرین شیمیایی خاکسار تهران 8. گلیسیرین / وازلین / ستیل الکل / استون / اوسرین نمایندگی رسمی فروش انواع روغن های صنعتی و موتوری روانکاران پارس ایل تهران 2تولید نایلون چند لایه ، چاپ تصویر هلیو - پاکت سازی یراق آلات تابلو برق صنعتی ، قفل و لولا تابلو برق فوزی تهران 0. یراق آلات تابلو برق صنعتی ، قفل و لولا تابلو برق پالت چوبی - تخته چندلایی سهرابی تهران ... پالت چوبی - تخته چندلایی خرید و فروش کلر ، کلر نیرو و هندی ، پرکلرین آکام شرکت پتروکیمیای آکام تهران... خرید و فروش کلر ، کلر نیرو و هندی ، پرکلرین آکام متانول ایزوبوتانول ایزوپروپیل الکل دی اتانول آمین شیمیایی الماس تهران متانول ایزوبوتانول ایزوپروپیل الکل دی اتانول آمین فروش پارافین مایع و جامد شیمی مهدی تهران روش پارافین مایع و جامد ایزوله سویا*سویا ایزوله با پروتئین 90 درصد رایان شیمی تهران 0.. ایزوله سویا*سویا ایزوله با پروتئین 90 درصد اسید آسکوربیک ویتامین ث با بهترین کیفیت دکتر بلغاری تهران&nbsp; اسید آسکوربیک ویتامین ث با بهترین کیفیت دستگاه حلاجی دستگاه خرد کن پارچه پشم لی کتان تریکو محمد درویش مرکزی&nbsp; www.trashbag.ir/ دستگاه حلاجی دستگاه خرد کن پارچه پشم لی کتان تریکو تولید کننده پمپ های طبقاتی تودرباری خراسان رضوی www.samengostar.c... تولید کننده پمپ های طبقاتی ادامه ... لنت ترمز، لنت کلاچ، گیربکس دنده اتوماتیک، گرافیتی، مغناطیسی، بادی ، روغنی ، خشک تور آنتالیا تولید کننده ساندویچ پنل ۱ تولید کننده ساندویچ پنل ساندویچ پانل : ساندویچ پانل یک ساختار ... ... ها و تیغه های آجری و سفالی می باشند تهران، amirali، تلفن : تولید کننده ساندویچ پانل ،تری دی پنل, بلوک سقفی ، تولید کننده ساندویچ پنل ،تری دی پنل, بلوک سقفی ،انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری •مزایا و قابلیت های ... : www.zarinfoamnasr.ir خراسان رضوی، زرین فوم نصر، تلفن- ساندویچ, ماموت بزرگترین تولید کننده برتر ساندویچ پانل,ساندویچ پنل ماموت بزرگترین تولید کننده برتر گروه صنعتی فروش و نصب انواع ... پاسخگوی شما تا 10 شب تهران، مجتمع صنعتی، تلفن : :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید:hکانکس ویژه کانکس ,تولید کننده انواع کانکس و پیش ساخته باطرحهای ... ... بخواهید. سازنده ساختمان پیش ساخته با ساندویچ پنل در ابعادگوناگون ارسال محصولات ... ... مشتری در سراسر ایران تحویل نماید ، تولید انواع کانکس ، کاروان ( Caravan ... ... پورقاسم تلفن: 021- تهران، کانکس ارمغان ایرانیان ( پورقاسم )، تلفن : وافقی ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تولید کننده ساندویچ پانل سقفی ، دیواری انواع کانکس ویژه تولید و فروش ساندویچ پانل ( sandwich panel ) ، ساختمان ... ... کاروان توسط شرکت کبیر پنلساندویچ پنل در انواع •سقفی ( Sandwich ... ...•مقاوم بودن فوم جامد در برابر روان کننده ها ، اسید و باز های رقیق ، حلال ... ... صنعتی شکوهیه www.kabirpanel-co.com تهران، آقای صراف نژاد، تلفن :&nbsp; فروش و نصب ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت ویژه فروش ساندویچ پانل |درباره ساندویچ پانل| نصب پانل |پیش ساخته ماموت |کانکس پانلی ماموت | مجتمع صنعتی ماموت (تولید کننده انواع ساندویچ پانل ها ) : نماینده رسمی واحد فروش و نصب ساندویج پانل های سقفی و دیواری و سردخانه ای ، ... فرمایید: قیمت :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید:h/ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ ساندویچ پانل مجتمع صنعتی ماموت هرمزگان بندرعباس ویژه فروش ساندویچ پانل ماموت هرمزگان و جنوب کشور شرکت ماموت بزرگترین تولید کننده و صادرکننده ساندویچ پانل در سطح کشور میباشد که از سال 1370 شروع به پنل پلی یوروتان / ساندویچ پانل پلی استایرن و ... ، زیبایی کاربری تاثیر بسزایی دارد . هرمزگان، زارعی، تلفن : 0 فروش و نصب انواع ساندویچ پانل سقفی و دیواری ویژه مجتمع صنعتی ماموت (تولید کننده انواع ساندویچ پانل ها ) : نماینده رسمی فروش و نصب ساندویج پانل های سقفی و دیواری و سردخانه ای ، پنل با شماره درج شده در آگهی تماس ... ... تماس : البرز، نعمت ا... شاه محمدی، تلفن : 0قیمت :جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ تجهیزکارگاه/مجهز کردن کارگاه/ساندویچ پانل ماموت گروه صنعتی /تجهیز کارگاه/ مجهز نمودن سایت کاری با ساندویچ پانل پلی اوتان (یورتان) ماموت تلفن ...پانل هایی از پلی اورتان مجتمع صنعتی ماموت مجتمع صنعتی ماموت تولید کننده و فروش انواع کا نکس و کا روان ... ... ل به یکدیگر دارند و در ابعا د مختلف تولید و پارتشین بندی داخلی با طراحی ... ... قیمت کانکس /سفارش سازی محصول/ساندویچ پنل سقفی / ساندویچ پانل / وروق آلوزینک / پلی اورتان ... ... دقیق ابعاد و مشاوره رایگان:هرمزگان، مجتمع صنعتی، تلفن : :تماس بگیریداز وب سایت ما دیدن فرمایید: فروش ساندویچ پانل پلی یورتان خوزستان ، ساندویچ پانل ماموت، ساندویچ پنل پلی اورتان ، عایق ساندویچ پانل س<br></font></p> text/html 2017-02-15T15:49:37+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin فهرست واحدهای تولیدکننده چیپس چوب کشور http://iranesanati.mihanblog.com/post/1320 <div align="justify"><font size="1">شی از فعالیت‌های تولیدی این صنعت، اقدام به پیشگیری و کنترل آلودگی‌ها از زمان طراحی اولیه کارخانه تا راه‌اندازی و راهبری آن نموده که تاسیس واحدهای بازیابی مواد شیمیایی، واحد تصفیه پساب صنعتی، واحد نظارتی محیط زیست و نهایتا استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه(ims) شواهدی گویا از این نگرش است. کارخانه کاغذ مازندران حفاظت از 150 هزار هکتار از جنگل‌های مازندران را به‌عهده دارد،‌ که برای تهیه مواد اولیه کاغذ درخت‌های سالخورده و فرتوت قطع شده و به‌جای هر درخت‌، 5 تا 9 نهال جدید کاشته می‌شود. درخت‌ها پس از قطع شدن به قطعات کوچک‌تر برش خورده به کارخانه حمل می‌شود،‌ هم‌چنین چوب‌های دیگری نیز از بازار خریداری می‌شوند تا نیاز کارخانه‌ برای تولید برطرف شود. * واحد «تصفیه پساب صنعتی» واحد «تصفیه پساب صنعتی» به‌دلیل اهمیت محیط زیست با پیشرفته‌ترین فرایندها و تجهیزات طراحی و ساخته شده است‌، پساب پس از جمع‌آوری از واحدهای مختلف وارد تصفیه‌خانه شده و در این واحد با استفاده از فرآیندهای مختلف تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی مواد آلاینده تصفیه و حذف شده و پساب تصفیه‌شده با رعایت استانداردهای مربوطه به رودخانه تجن ریخته می‌شود. * ماشین کاغذ شماره یکpm1 و دو pm2 این کارخانه دو ماشین کاغذ شماره یکpm1 و دو pm2 دارد،‌ ماشین کاغذ شماره یک،‌ ظرفیت تولید 276 تن کاغذ روزنامه یا 241 تن کاغذ چاپ و تحریر را در شبانه‌روز داراست،‌ واحد ماشین کاغذ شماره 2 نیز ظرفیت تولید 258 تن کاغذ مقوای کنگره‌ای را در شبانه‌روز داراست که به‌زودی با اضافه شدن ماشین‌آلات دیگر طرح OCC (استفاده از کاغذ‌های بازیافتی) نیز کنار این ماشین راه‌اندازی خواهد شد. محصولات تولیدی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، شامل کاغذ روزنامه در گراماژهای 45، 48.8 و 52 به صورت رول و شیت، کاغذ چاپ و تحریر در گراماژهای 50، 60، 70، 75 و 80 به صورت رول و شیت، کاغذ کرافت لاینر قهوه‌ای در گراماژهای 70، 80، 113، 120، 130 و 135 135 به صورت رول، کاغذ کرافت لاینر سفید در گراماژهای 113 و 120 به صورت رول، کاغذ لاینر سفید در گراماژهای 75، 80 و 100 به صورت رول، کاغذ تست لاینر در گراماژهای 100 و 140 به صورت رول، کاغذ روتو گراور در گراماژهای 55، 60، 70، 75 و 80 به صورت رول و شیت، کاغذ فلوتینگ در گراماژهای 113، 120، 127، 140، 150، 160 و 175 به صورت رول و شیت است. مسئولان این کارخانه، واحد راهسازی را یکی از موفق‌ترین واحدهای اجرایی بخش جنگل به حساب می‌دانند. تا پایان سال 1389 حدود 1100 کیلومتر انواع جاده جنگلی در اطراف این کارخانه و در مسیر دسترسی به جنگل‌های در اختیار آن کشیده شده است. * چرایی عدم آتش‌سوزی با وجود وسعت آتش/ به دنبال افزایش تولید 175 هزار تنی فعلی به 400 هزار تن هستیم ابوالفضل روغنی گلپایگانی، مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران به مقادیر زیادی کاغذهای کهنه و استفاده شده اشاره کرد که پس از دسته‌بندی روی هم انباشته می‌شوند این کاغذها به شیوه‌ بازیافت از سراسر کشور به شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران منتقل می‌شوند و پس از انجام کارهای فراوری، دوباره تبدیل به کاغذ مصرفی می‌شوند. این شرکت برای تهیه خمیر نهایی به منظور تولید کاغذ، خمیر الیاف را از برخی کشورها وارد می‌کند و پس از ترکیب کردن آن با 15 درصد خمیر داخلی، خمیر لازم برای تولید کاغذ تحریر و فلوتینگ را فراهم می‌کند. البته در مورد اخیر این شرکت تنها لایه خام فلوتینگ را تولید می‌کند و اساساً کارخانه کارتن‌سازی نیست. نحوه تولید این نوع کاغذها هم به این ترتیب است که خمیر در قسمت ابتدایی ماشین تصفیه و سپس توسط وکیوم‌هایی، مکش می‌شود و در نهایت در قسمت خشک کن، ماحصل نهایی که همان کاغذ فلوتینگ است، به صورت زیگزاگ از آن عبور می‌کند. در بازدید خبرنگاران و اهالی رسانه نکته‌ای که بارها مورد پرسش قرار می‌گرفت مسئله آتش سوزی جنگل‌ها و درختان بود که اینگونه پاسخ داده شد، یکی دیگر از واحدهای مهم صنایع چوب و کاغذ مازندران، بخش راهسازی آن است. این واحد و ساخت این راه‌ها و جاده‌ها از آتش گرفتن این جنگل‌ها در آتش سوزی چند سال پیش جنگل‌های مازندران و گلستان جلوگیری کرد، چرا که امکان دسترسی سریع به محل‌های آتش گرفته و اطفاء سریع حریق را فراهم کرده‌اند. در عین حال روستاییان اطراف از بخش عمده‌ای از این جاده‌ها به عنوان راه‌های ارتباطی و مواصلاتی استفاده می‌کنند. مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ضمن بیان توضیحاتی درباره این کارخانه آن را بزرگترین واحد تولیدکننده کاغذ در خاورمیانه مطرح و ضمن تاکید بر هدفگذاری‌های پیش‌رو اظهار داشت: شرکت چوب و کاغذ مازندران بزرگترین واحد تولید کاغذ در خاورمیانه است. اما در افق چشم‌انداز 1404 به دنبال این هستیم که بر مبنای برنامه‌های صنعت به قطب تولید کاغذ در خاورمیانه تبدیل شویم. وی ادامه داد: هم‌اکنون 18 تا 20 درصد سهم تولید در کشور متعلق به این کارخانه است و به نوعی رهبری بازار با ماست، امابه دنبال این هستیم که این ظرفیت را افزایش دهیم. بنابر این گروه‌هایی در کارخانه تشکیل شده که در امور کیفی مشغول به تحقیق و جمع‌بندی هستند. از جمله نوع نیاز بازار و نوع ماشین‌آلات مورد نیاز که بتوانیم در دولت یازدهم فعالیت جدی‌تری داشته باشیم. روغنی با بیان اینکه بزودی خط تولید سوم این کارخانه راه اندازی خواهد شد تا پاسخگوی بخشی از نیازهای داخلی باشیم، افزود: این کارخانه در زمان ریاست جمهوری حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و وزارت نعمت‌زاده وزیر صنعت تاسیس شد، البته اخیرا آقای نعمت‌زاده که در دولت یازدهم هم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند مواردی را در راستای کارخانه مطرح و ابراز نگرانی کرده بودند، زیرا گزارش ارائه شده به او در زمینه روند فعالیت کارخانه حاوی اطلاعات غلطی بود، از این رو وزیر دولت یازدهم نگران بودند، ولی این اظهار نگرانی نشان دهنده اهمیتی است که ایشان و دولت برای وضعیت تولید کاغذ در کشور قائل هستند و این جای تقدیر است. رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران خاطر نشان کرد: وزیر صنعت در دولت یازدهم از همین رو حساسیت خاصی بر این کارخانه دارد و اخیرا ما گزارشی از روند کار در اختیارشان قرار دادیم و ایشان اکنون با حساسیت بیشتری بحث تولید کاغذ در داخل را دنبال می‌کنند. همچنین نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال این هستند تا کارخانه چوب و کاغذ مازندران بتواند از طریق دولت وام جهت افزایش ظرفیت تولید دریافت کند. مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران ضمن بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که تولید 175 هزار تنی فعلی را به 400 هزار تن افزایش دهیم. البته اکنون نیاز کشور سالیانه 2 میلیون تن کاغذ است در حالی که در کشور ما 700 هزار تن کاغذ به صورت سالانه تولید می‌شود، اضافه کرد: نیاز کشور سالیانه 2 میلیون تن کاغذ است در حالی که در کشور ما 700 هزار تن کاغذ به صورت سالانه تولید می‌شود، اما ظرفیت یک میلیون تن را دارا هستیم. * بخش‌های دیگر شرکت چوب و کاغذ مازندران؛ شرکت بازرگانی ارژن کاغذ این شرکت در راستای توسعه روابط تجاری با صاحبان </font></div> text/html 2017-02-15T15:48:20+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin دایرکتوری واحدهای تولیدکننده چیپس چوب کشور http://iranesanati.mihanblog.com/post/1319 <div align="justify"><font size="1">رین تولیدکننده انواع کاغذ در ایران است که دارای ظرفیت اسمی 175 هزار تن کاغذ در سال است. این 175 هزار تن شامل 90 هزار تن کاغذ روزنامه،‌ چاپ و تحریر و 85 هزار تن کاغذ فلوتینگ (کاربردی در مقواسازی) است. بانک ملی ایران،‌ صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی و شیمیایی عمده سرمایه‌گذاران این کارخانه هستند که با سرمایه 530/5 میلیون دلار آمریکا و 553/595 میلیون ریال از سال 1376 مشغول به فعالیت است. برای راه‌اندازی این کارخانه 600 میلیون دلار آمریکا شامل سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی و هزینه‌های فاینانس، سرمایه‌گذاری دارد. این شرکت یک شرکت سهامی عام است. مسئولان اداره کننده بزرگترین کارخانه تولید کاغذ خاورمیانه اصلی‌ترین اهداف را حفظ و احیاء و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌های حاشیه دریای خزر، کاهش وابستگی کشور به واردات کاغذ، کاهش خروج ارز از کشور، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه و کشور و رشد و توسعه تخصص‌های امور جنگل و صنعت کاغذسازی می‌دانند. یارد چوب، واحد تصفیه آب، واحد تصفیه پساب صنعتی، واحد برش بسته‌بندی و کر سازی، واحد کنترل و تضمین کیفیت از مهمترین موارد شرکت هستند؛ چوب عمده‌ترین ماده اولیه کارخانه است، چوب‌های مورد نیاز که البته از گونه‌های متفاوت هستند از دو منبع اصلی چوب‌های استحصالی از جنگل‌های تحت اختیار شرکت چوب‌های خریداری شده از بازار تامین می‌شود. چوب‌های وارد شده به شرکت پس از انجام مراحل کنترل کیفیت با توجه به گونه و اندازه در قسمت‌های مشخص شده یارد چوب انبار می‌شوند تا بر اسا نیاز و رعایت الگوی فایفو یا متناسب با زمان قطع چوب به واحد تولید خرده چوب ارسال گردند. * کاغذ مازندران در حال حاضر بزرگترین تولید کننده کاغذ در خاورمیانه است/ دارای سه محصول اصلی: روزنامه، تحریر و فلوتینگ چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر بزرگترین تولید کننده کاغذ در خاورمیانه است، سه محصول اساسی شامل کاغذهای روزنامه چاپ و تحریر و کاغذ فلوتینگ جمعا به میزان 175 هزار تن تولید می‌کند که البته 175 تن یاد شده ظرفیت اسمی تولید این کارخانه است چرا که این کارخانه در سال 91 و 90 به همت کارشناسان ایرانی موفق شد برای نخستین‌بار رکورد تولید را بشکند و به جای ظرفیت اسمی 175 تن در سال تا 192 هزار تن هم تولید کردیم که در نوع خود این میزان تولید در زمان تحریم بی سابقه بوده است. کنسرسیومی که قرارداد بسته و دستگاه‌هایی را راه‌اندازی کرده اروپایی بوده و تجهیزات آن هم کاملا اروپایی است، در هر صورت برای تولید کاغذ مخصوصا به ماده اولیه‌ای بنام چوب نیاز است و برای تامین چوب بیشتر از استان‌های شمالی کشور چوب خریداری می شود البته از سایر استان‌ها هم خرید صورت می‌گیرد و به ساری حمل می‌شود. پس از حمل در واحد 300 کارخانه (که به واحد تولید خرده چوب مشهور است) چوب‌ها دسته‌بندی می‌شوند، برای تولید کاغذ روزنامه و چاپ و تحریر به درخت صنوبر نیاز است و برای تولید کاغذ فلوتینگ از انواع گونه‌های درختی می‌توان استفاده کرد، تمام گونه‌ها در این واحد دسته‌بندی می‌شوند و داخل ساختمان 300 با دستگاه گرداننده چیپر خرد و تبدیل به چیپس می‌شوند؛ از آنجا که صنعت تولید خمیر و کاغذ به آب نیاز دارد وجود واحد تولید و تصفیه آب نیز اهمیت بسیار دارد،‌ این آب باید دارای ویژگی‌های خاصی به‌لحاظ شیمیایی باشد، بنابراین آب توسط 6 حلقه چاه که در کارخانه زده شده است،‌ تأمین می‌شود و در مجموع 2828 هزار متر مکعب آب از این چاه‌ها تأمین شده که علاوه بر مصرف آتش‌نشانی و آب آشامیدنی شهرک مسکونی کارکنان کارخانه در واحد خمیرسازی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. * واحد خمیرسازی ظرفیت تولید 300 تن خمیر کاغذ را جهت تولید کاغذ کنگره‌ای و 310 تن خمیر کاغذ مجهز به امکانات رنگ‌بری جهت تولید انواع کاغذهای روزنامه،‌ چاپ و تحریری و کرافت لاینر را داراست پس از آن به واحد تولید خمیر هدایت می‌شود، واحد خمیرسازی ظرفیت تولید 300 تن خمیر کاغذ را جهت تولید کاغذ کنگره‌ای و 310 تن خمیر کاغذ مجهز به امکانات رنگ‌بری جهت تولید انواع کاغذهای روزنامه،‌ چاپ و تحریری و کرافت لاینر را داراست و در واحد 400 عملیات خارج کردن مواد در چوب انجام می‌شود و خمیر مورد نیاز در واحد 400 آماده می‌شود؛ سپس در مجموعه 600 دو خط تولید کاغذ وجود دارد که خمیر تبدیل به کاغذ می‌شود و در ادامه وارد واحد 650 واحد بسته‌بندی و فروش می‌شود. * واحد تولید بخار و بازیافت واحد تولید بخار و بازیافت واحد بعدی است،‌ این واحد بخار مورد نیاز برای ماشین‌های کاغذ را تهیه می‌کند و واحد بازیافت وظیفه تبدیل مایع سیاه حاصل از پخت خمیرها و تبدیل آن‌ها را به مایع پخت انجام می‌دهد. مایع سیاه حاصل از پخت واحد خمیرسازی جهت بازیابی به این واحد ارسال شده و مواد آلی موجود در مایع سیاه پس از تغلیظ در بویلر بازیافت سوزانده می‌شود. در واقع این واحد در یک سیکل بسته وظیفه بازیابی مواد شیمیایی را در راستای حفظ محیط زیست انجام می‌دهد. بسته‌بندی و برش انجام شده و در واحد 671 بارگیری و در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. این واحد برای مواقع اضطراری 3 بویلر کوچکتر هم در اختیار دارد، ضمنا هوای فشرده مورد نیاز کارخانه توسط 3 دستگاه کمپرسور در این واحد تولید می‌شود،واحد بازیافت وظیفه تبدیل مایع سیاه حاصل از پخت خمیرها و تبدیل مجدد آنها را به مایع پخت انجام می‌دهد. مایع سیاه حاصل از پخت واحد خمیرسازی جهت بازیابی به این واحد ارسال می‌شود.موارد آلی موجود در مایع سیاه پس از تغلیض در بویلر بازیافت سوزانده می‌شود و مواد معدنی آن پس از طی مراحل خاص به مایع پخت خمیرهای cmp و nssc تبدیل شده و برای مصرف مجدد به واحد خمیرسازی ارسال می‌شود.در واقع واحد بازیافت در یک سیکل بسته وظیفه بازیابی مواد شیمیایی را در راستای حفظ محیط زیست انجام می‌دهد. رول‌های تولیدشده کاغذ پس از واحد ماشین‌آلات به واحد برش بسته‌بندی و کرسازی فرستاده می‌شوند. در این واحد رول‌های فلوتینگ پس از توزین و تسمه‌زنی و ثبت مشخصات رول‌ها روی برچسب مربوطه تحویل انبار می‌شود. در نهایت نیز واحد کنترل و تضمین کیفیت فرآیند تولید را مورد بررسی قرار داده به‌منظور حفظ ثبات و یک‌نواختی کیفیت کاغذها را بررسی می‌کند. * توجه به محیط زیست اولویت کارخانه کاغذ/ حفاظت از 150 هزار هکتار از جنگل‌های مازندران این شرکت با آگاهی کامل از جنبه‌ها و پیامدهای زیست محیطی ناشی از فعالیت‌های تولیدی این صنعت، اقدام به پیشگیری و کنترل آلودگی‌ها از زمان طراحی اولیه کارخانه تا راه‌اندازی و راهبری آن نموده که تاسیس واحدهای بازیابی مواد شیمیایی، واحد تصفیه پساب صنعتی، واحد نظارتی محیط زیست و نهایتا استقرار سیستم‌های مدیریت یکپارچه(ims) شواهدی گویا از این نگرش است. کارخانه کاغذ مازندران حفاظت از 150 هزار هکتار از جنگل‌های مازندران را به‌عهده دارد،‌ که برای تهیه مواد اولیه کاغذ درخت‌های سالخورده و فرتوت قطع شده و به‌جای هر درخت‌، 5 تا 9 نهال جدید کاشته می‌شود. درخت‌ها پس از قطع شدن به قطعات کوچک‌تر برش خورده به کارخانه حمل می‌شود،‌ هم‌چنین چوب‌های دیگری نیز از بازار خریداری می‌شوند تا نیاز کارخانه‌ برای تولید برطرف شود. * واحد «تصفیه پساب صنعتی» واحد «تصفیه پساب صنعتی» به‌دلیل اهمیت محیط زیست با پیشرفته‌ترین فرایندها و تجهیزات طراحی و ساخته شده است‌، پساب پس از جمع‌آوری از واحدهای مختلف وارد تصفیه‌خانه شده و در این واحد با استفاده از فرآیندهای مختلف تصفیه فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی مواد آلاینده تصفیه و حذف شده و پساب تصفیه‌شده با رعایت استانداردهای مربوطه به رودخانه تجن ریخته می‌شود. * ماشین کاغذ شماره یکpm1 و دو pm2 این کارخانه دو ماشین کاغذ شماره یکpm1 و دو pm2 دارد،‌ ماشین کاغذ شماره یک،‌ ظرفیت تولید 276 تن ک </font></div> text/html 2017-02-13T08:08:43+01:00 iranesanati.mihanblog.com Admin مجموعه تولیدکنندگان فلومتر مخصوص صنایع صابون سازی http://iranesanati.mihanblog.com/post/1318 <div align="justify"><font size="1">تولیدکنندگان خمیر دندان اطلاعات تولیدکنندگان نخ دندان اطلاعات تولیدکنندگان گوش پاک کن اطلاعات تولیدکنندگان استرلیزاسیون پودربچه با استفاده ازگازاتیلن اکساید اطلاعات تولیدکنندگان محصولات آرایشی وبهداشتی آغشته به نانونقره اطلاعات تولیدکنندگان نمک فعال کننده ماشین ظرفشویی اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی محصولات بهداشتی وارایشی اطلاعات تولیدکنندگان محصولات شیمیایی مواد منفجره اطلاعات تولیدکنندگان محصولات مخصوص اتش بازی اطلاعات تولیدکنندگان وسائل اتش بازی اطلاعات تولیدکنندگان منوروسایل ایجاد روشنائی علامت دهنده اطلاعات تولیدکنندگان ژلاتین اطلاعات تولیدکنندگان پوکه ژلاتین کپسول داروئی اطلاعات تولیدکنندگان انواع چسبهای حیوانی وگیاهی اطلاعات تولیدکنندگان سریشوم اطلاعات تولیدکنندگان چسب نشاسته دکسترین اطلاعات تولیدکنندگان چسب حیوانی استخوانی اطلاعات تولیدکنندگان چسب های حساس به فشار اطلاعات تولیدکنندگان انواع چسب از موادشیمیائی اطلاعات تولیدکنندگان چسب اوره فرمالدئید مایع چسب نئوپان اطلاعات تولیدکنندگان پودر چسب اوره فرمالدئید اطلاعات تولیدکنندگان چسب پلی اورتان pu اطلاعات تولیدکنندگان چسب پی وی سی اطلاعات تولیدکنندگان چسب فنل فرمالدئید اطلاعات تولیدکنندگان چسب اپوکسی دوقلو اطلاعات تولیدکنندگان چسب قطره ای اکریلیک اطلاعات تولیدکنندگان چسب نئوپرنی سراجی وکفاشی اطلاعات تولیدکنندگان چسب گرماذوب هات ملت اطلاعات تولیدکنندگان انواع چسب اطلاعات تولیدکنندگان چسب چوب اطلاعات تولیدکنندگان چسب اهن اطلاعات تولیدکنندگان چسب صحافی اطلاعات تولیدکنندگان چسب سرامیک اطلاعات تولیدکنندگان چسب پایه کائوچوجهت چسباندن لاستیک به فلز اطلاعات تولیدکنندگان چسب پنچرگیری اطلاعات تولیدکنندگان چسب بتون اطلاعات تولیدکنندگان چسب کاشی پودری اطلاعات تولیدکنندگان چسب کاشی خمیری اطلاعات تولیدکنندگان چسب ماهیچه ریخته گیری اطلاعات تولیدکنندگان چسب کارتن اطلاعات تولیدکنندگان چسب سنگ اطلاعات تولیدکنندگان چسب موکت اطلاعات تولیدکنندگان چسب پلی امید اطلاعات تولیدکنندگان چسب لامینت اطلاعات تولیدکنندگان چسب سیتولوژی پاتولوژی اطلاعات تولیدکنندگان انواع نوارچسب اطلاعات تولیدکنندگان نوارچسب پلاستیکی اب وگاز اطلاعات تولیدکنندگان نوار چسب برق اطلاعات تولیدکنندگان نوارچسب کاغذی اب چسب اطلاعات تولیدکنندگان نوار چسب اسکاچ تحریر اطلاعات تولیدکنندگان نوار چسب کارتن اطلاعات تولیدکنندگان نوار چسب از فیلم bopp مخصوص پوشک اطلاعات تولیدکنندگان نوار پلاستیکی دوطرف چسب دار اطلاعات تولیدکنندگان پرایمر اطلاعات تولیدکنندگان انواع اسانسهای شیمیایی اطلاعات تولیدکنندگان اسانس روغنی غلیظ ورقیق اطلاعات تولیدکنندگان مواد بکاررفته درتکمیل منسوجات اطلاعات تولیدکنندگان نرم کننده های نساجی اطلاعات تولیدکنندگان بیندر نساجی اطلاعات تولیدکنندگان اهار اطلاعات تولیدکنندگان ضد کف نساجی اطلاعات تولیدکنندگان پاک کننده های نساجی اطلاعات تولیدکنندگان یکنواخت کننده های نساجی اطلاعات تولیدکنندگان چسب پشت موکت اطلاعات تولیدکنندگان مواد شیمیایی بکاررفته درجوشکاری-لحیم کاری وابکاری اطلاعات تولیدکنندگان نمک اماده ابکاری اطلاعات تولیدکنندگان املاح نیکل ابکاری اطلاعات تولیدکنندگان براقی گالوانیزه معمولی اطلاعات تولیدکنندگان موادشیمیائی درصنایع ریخته گری اطلاعات تولیدکنندگان کربن فعال اطلاعات تولیدکنندگان سیلیکاژل کاتالسیت ورطوبت گیر اطلاعات تولیدکنندگان کاتالیست آلومینا اطلاعات تولیدکنندگان ضد یخ اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی ضد یخ اطلاعات تولیدکنندگان افزودنیهای ضد یخ اطلاعات تولیدکنندگان معرفهای شیمیایی وازمایشگاهی اطلاعات تولیدکنندگان معرفهای شیمیایی اطلاعات تولیدکنندگان معرف ازمایشگاهی شامل انزیم اطلاعات تولیدکنندگان محیطهای کشت ازمایشگاهی اطلاعات تولیدکنندگان نشاسته های اصلاح شده اطلاعات تولیدکنندگان نشاسته حفاری اطلاعات تولیدکنندگان فوم حفاری اطلاعات تولیدکنندگان مواد حفاری چاههای نفت اطلاعات تولیدکنندگان پایدارکننده پی وی سی برپایه هاى مختلف استابلایزر اطلاعات تولیدکنندگان ژلکوت اطلاعات تولیدکنندگان پایدارکننده موادغذایی استابلیزر اطلاعات تولیدکنندگان انواع رسوب گیر اطلاعات تولیدکنندگان رسوب گیر رادیاتور اطلاعات تولیدکنندگان رسوب گیراملاح اب اطلاعات تولیدکنندگان مکمل سوخت اطلاعات تولیدکنندگان مکمل روغن اطلاعات تولیدکنندگان موادتصفیه کننده ابهای صنعتی اطلاعات تولیدکنندگان موادفعال سطحی اطلاعات تولیدکنندگان افزودنی روغن موتور اطلاعات تولیدکنندگان موادشیمیایی موردمصرف دراتش نشانی اطلاعات تولیدکنندگان کف سبک اتش نشانی اطلاعات تولیدکنندگان کف سنگین اتش نشانی اطلاعات تولیدکنندگان پودر خشک اتش نشانی اطلاعات تولیدکنندگان امولسیفایرصنعتی اطلاعات تولیدکنندگان فیلم خام عکاسی اطلاعات تولیدکنندگان مواد شیمیایی مورد مصرف درعکسبرداری اطلاعات تولیدکنندگان داروی ظهور وثبوت فیلم عکاسی اطلاعات تولیدکنندگان حلال فتوکپی اطلاعات تولیدکنندگان داروی ظهوروثبوت کاغذ حساس اطلاعات تولیدکنندگان داروی ظهور فیلمهای رادیولوژی اطلاعات تولیدکنندگان داروی ظهور فیلمهای لیتوگرافی اطلاعات تولیدکنندگان داروی پاک کننده زینک اطلاعات تولیدکنندگان کاتالیزورها اطلاعات تولیدکنندگان نوار ضبط صوت وتصویر اطلاعات تولیدکنندگان نوار خام ضبط صوت اطلاعات تولیدکنندگان نوار خام ضبط تصویرویدئو اطلاعات تولیدکنندگان اب اسید واب مقطر اطلاعات تولیدکنندگان اب اسید اطلاعات تولیدکنندگان اب مقطر باطری اطلاعات تولیدکنندگان اب مقطر اطلاعات تولیدکنندگان بسته بندی اب مقطر اطلاعات تولیدکنندگان اب رادیاتور اطلاعات تولیدکنندگان انواع خمیرهای شیمیایی اطلاعات تولیدکنندگان خمیر الومینیوم اطلاعات تولیدکنندگان خمیر برنز اطلاعات تولیدکنندگان مواد افزونی بتون اطلاعات تولیدکنندگان هوازای بتون اطلاعات تولیدکنندگان روان کننده بتون اطلاعات تولیدکنندگان روان کننده ملات اطلاعات تولیدکنندگان واتراستاپ بتون اطلاعات تولیدکنندگان زودگیر بتون اطلاعات تولیدکنندگان دیر گیر بتون اطلاعات تولیدکنندگان گروت نوعی ملات منبسط شونده اطلاعات تولیدکنندگان واتر پروف بتون اطلاعات تولیدکنندگان ملا ت ضد اسید اطلاعات تولیدکنندگان ترمیم کننده بتون اطلاعات تولیدکنندگان ضد یخ بتون اطلاعات تولیدکنندگان روغن قالب بتون اطلاعات تولیدکنندگان گاززداها اطلاعات تولیدکنندگان روان کننده گل حفاری اطلاعات تولیدکنندگان فوم کانکریت اطلاعات تولیدکنندگان سخت کننده کف اطلاعات تولیدکنندگان سیمان انبساطی اطلاعات تولیدکنندگان اب صابون صنعتی غیرروغنی سینتاتیک اطلاعات تولیدکنندگان موادکمک سایشی اطلاعات تولیدکنندگان غلظت دهنده گل حفاری اطلاعات تولیدکنندگان امولیسفایرگل حفاری اطلاعات تولیدکنندگان مواد کمک ذوب اطلاعات تولیدکنندگان انواع روغنهای روانکارروغن حل شونده اطلاعات تولیدکنندگان روغن تراشکاری اطلاعات تولیدکنندگان روغن ترانس اطلاعات تولیدکنندگان روغن ترمز اطلاعات تولیدکنندگان مایع ترمز اطلاعات تولیدکنندگان روغن چاپ اطلاعات تولیدکنندگان موادشیمیائی ازصمغ گیاهان اطلاعات تولیدکنندگان روغن کاج اطلاعات تولیدکنندگان روزین اطلاعات تولیدکنندگان فلوترمخصوص مس اطلاعات تولیدکنندگان فلوترمخصوص سرب وروی اطلاعات تولیدکنندگان فلوترمخصوص صنایع ذغالشوئی اطلاعات تولیدکنندگان فلوترمخصوص صنایع صابون سازی اطلاعات تولیدکنندگان سایرمحصولات شیمیایی موادپالایش شده ازصمغ گیاهان اطلاعات تولیدکنندگان روغن سبزه اطلاعات تولیدکنندگان واکس محافظ گیاهان ومیوه جات وسبزیجات اطلاعات تولیدکنندگان سوختهای پایه الکلی اطلاعات تولیدکنندگان سوخت زیستی [بایودیزل] اطلاعات تولیدکنندگان روغن سدرایمرسیون اطلاعات تولیدکنندگان سرباره گیرالومینیوم اطلاعات تولیدکنندگان اسپری ترک یاب اطلاعات تولیدکنندگان اسپری روغن روانساز اطلاعات تولیدکنندگان اسپری قالب اطلاعا </font></div>